Dziennik nr 117 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 lipca 2004 r.

Nr 117

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2302

nr XVII/95/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie innych niż określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

 
2303

nr 75/XII/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
2304

nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła

 
2305

nr XVII/178/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic : Buszczaka, Jagiełły i Młyńskiej

 
2306

nr XXIII/259/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej

 
2307

nr XXIII/260/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Północnej - Rolnej

 
2308

nr XXIII/263/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
2309

nr XXIII/265/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/413/01 Rady Miejskiej Kościana w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
2310

nr XXIII/266/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Miasta Kościana

 
2311

nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/342/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12.07.2001 r. w sprawie zasad korzystania z miejskich placów gier i zabaw

 
2312

nr XVIII/125/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kościelec

 
2313

nr XVIII/126/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej

 
2314

nr XVIII/127/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych podziałem

 
2315

nr XX/137/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2316

nr XX/122/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 
2317

nr XX/288/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
2318

nr XX/289/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania

 
2319

nr XX/290/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/285/93 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 01.10.1993 r. w sprawie ustalenia liczby oraz zasad usytuowania na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 
2320

nr XX/291/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Rynek w Ostrowie Wielkopolskim kategorii drogi gminnej

 
2321

nr XII/71/04 Rady Gminy Chocz z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnień z podatków od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

 
2322

nr XXI/129/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 
2323

nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/95/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzieleniu innych niż określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania zleconego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

 
2324

nr XVIII/184/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza

 
2325

nr XVIII/188/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
2326

nr XVIII/189/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez gminę miejską Turek

 
2327

nr XVIII/190/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia

 
2328

nr XVIII/191/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

 
2329

nr XVIII/192/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
2330

nr XVIII/193/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

 
2331

nr XV/93/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, wnoszenia, podawania oraz spożywania w miejscach publicznych piwa w opakowaniach szklanych podczas organizowanej corocznie imprezy "Euro - Eco Meeting"

 
2332

Nr XX/87/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 
2333

Nr XX/91/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie gminy Krajenka

 
2334

Nr XX/94/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zasad korzystania z Parku Miejskiego im. Księżnej Anny Sułkowskiej w Krajence

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2335

nr SO 7/17-P/Ka/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Odolanów

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2336

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Obornickiego

 
2337

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Turku

 
2338

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Kaliskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:07