Dziennik nr 115 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 czerwca 2010 r.

Nr 115

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2128

nr XLI/416/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne - działki nr 285 i 287

 
2129

nr XLI/419/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rzemieślniczej we wsi Mnichowo - działka nr 9/6

 
2130

nr XLVII/286/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/196/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i gminy Buk

 
2131

nr XLVII/364/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
2132

nr LXIX/955/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

 
2133

nr XXXII/244/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki nr ewid. 156/4 położonej w Nekielce

 
2134

nr XXXII/245/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nekla

 
2135

nr XXXII/246/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przyjecia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich przyznawania, a także wysokość oraz zasady warunków ich przyznawania, a także wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nekla

 
2136

nr XXXIV/226/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki podległe

 
2137

nr XXXIV/233/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/250/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.06.2006 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
2138

nr XXXIV/234/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/251/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.06.2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

 
2139

nr 362/L/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 marca 2010 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 
2140

nr 395/XLVI/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2141

nr XXXVII/242/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Lwówek

 
2142

nr XXX/218/10 Rady Gminy Niechanowo z dnia 25 marca 2010m r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niechanowo

 
2143

nr LII/517/2010 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/421/2009 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pobiedziska

 
2144

nr LII/519/2010 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2145

nr XLVII/436/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji

 
2146

nr XLVII/437/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchy Las

 
2147

nr XXXIV/264/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2148

nr XLVI/350/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Skórzewo

 
2149

nr L/309/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/89/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieśle

 
2150

nr L/310/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dakowy Suche

 
2151

nr L/311/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/91/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobieżyn

 
2152

nr L/312/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/92/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobra-Sznyfin

 
2153

nr L/313/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/93/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalwy

 
2154

nr L/314/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/94/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niepruszewo

 
2155

nr L/315/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/95/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Otusz

 
2156

nr L/316/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szewce

 
2157

nr L/317/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/97/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielkawieś

 
2158

nr L/318/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wiktorowo-Pawłówko

 
2159

nr L/319/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/99/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wysoczka-Żegowo

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
2160

nr XL/170/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w mieście Złotów, w mieście Jastrowie i w mieście Okonek na rok 2010

 
2161

nr XL/171/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych posiadających uprawienia szkół publicznych

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 
2162

sygn. akt IV SA/Po 975/09 z dnia 17 lutego 2010 r. stwierdzający częściową nieważność uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr XXXVIII/290/2005 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKPOLSKIEGO

 
2163

nr KN.I-4.0912-4/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. wskazujące, że uchwała nr XLI/419/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rzemieślniczej we wsi Mnichowo - działka nr 9/6 została wydana z naruszeniem prawa

 
2164

nr KN.I-5.0912-4/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. wskazujące że uchwała nr XLI/416/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne - działki 285 i 287 została wydana z naruszeniem prawa

 
2165

nr KN.I.2-0911-75/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXVI/139/10 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 15 marca 2010 r. o zmianie uchwały nr XLI/195/06 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szamotułach

 


POROZUMIENIA

 
2166

aneks nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 30 grudnia 2009 r. zawartego pomiędzy miastem Poznań a Gmina Kórnik w sprawie przejęcia realizacji zadania własnego w zakresie transportu zbiorowego

 
2167

porozumienie z dnia 16 marca 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań w sprawie wykonywania zadania publicznego w zakresie kultury

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 14:50