Dziennik nr 114 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 lipca 2004 r.

Nr 114

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2256

nr XIII/97/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 
2257

nr XIII/98/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 
2258

nr XIII/99/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych od opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
2259

nr XX/87/04 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji

 
2260

nr XX/88/04 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

 
2261

nr XVII/165/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
2262

nr XVI/73/2004 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/124/2000 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 5 czerwca 2000 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa dotychczasowym najemcom w nabywaniu lokali użytkowych będących własnością Powiatu Kępińskiego, zmienionej uchwałą nr XXXV/208/2002 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 5 marca 2002 roku

 
2263

nr XVI/74/2004 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/67/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie określenia zasad zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2264

nr SO-9/12-D/Ka/04 z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kobyla Góra deficytu budżetowego na rok 2004

 
2265

nr SO-9/13-P/Ka/04 z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kobyla Góra

 


SPRAWOZDANIE

 
2266

sprawozdanie Wójta Gminy Babiak o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babiak za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:21