Dziennik nr 112 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 lipca 2004 r.

Nr 112

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2227

nr XIX/145/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/110/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie : ustalenia Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Wolsztyna i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie

 
2228

nr XVI/214/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Środa Wlkp.

 
2229

nr XVI/215/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2230

nr XVI/232/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wlkp.

 
2231

nr 172/XV/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miejscowości Licheń Stary

 
2232

nr XVII/163/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kostrzyn w latach 2004-2009

 
2233

nr XVII/164/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kostrzyn

 
2234

nr XVII/167/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

 
2235

nr XVII/168/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego i pomocy rzeczowej

 
2236

nr XVII/169/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania

 
2237

nr XVII/170/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Siekierki

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2238

nr XVII/135/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 
2239

nr XVII/136/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 
2240

nr XII/87/04 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia trybu postępowania udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 


INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 
2241

z dnia 14 czerwca 2004 r. o zgłaszaniu kandydatów na członka Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 


SPRAWOZDANIA

 
2242

sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza - miasta na prawach powiatu w 2003 r.

 
2243

informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r.

 
2244

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za 2003 r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:32