Dziennik nr 111 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 lipca 2004 r.

Nr 111

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2214

nr XX/97/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

 
2215

nr XX/98/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia

 
2216

nr XX/107/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
2217

nr XVI/110/2004 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbie, z wyłączeniem działki zabudowanej nr 1272 przy ul. Nadrzecznej

 
2218

nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie

 
2219

nr XV/112/04 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu

 
2220

nr XVII/102/04 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2221

nr XVIII/173/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2222

nr 8/SO-11/D/04/Ko z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej gminy Chodów na 2004 rok

 
2223

nr 12/SO-11/P/04/Ko z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego zaplanowanej w uchwale budżetowej gminy Chodów na 2004 rok

 


SPRAWOZDANIA

 
2224

sprawozdanie z działalności finansowej gminy Miejska Górka za rok 2003

 
2225

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Olszówka za rok 2003

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
2226

z dnia 21 czerwca 2004 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołaczkowo przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2004 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:35