Dziennik nr 110 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 lipca 2004 r.

Nr 110

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2182

nr XIX/126/04 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Kaźmierz dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

 
2183

nr XXII/184/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującego część terenu pomiędzy ulicami: Krótką, Wiejską, Pożegowską, Skrzynecką a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego"

 
2184

nr XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004

 
2185

nr XVIII/72/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2186

nr XXIV/181/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Obornik

 
2187

nr XXIV/182/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2188

nr 104/04 Rady Gminy w Opatówku z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek - wieś Szałe"

 
2189

nr 105/04 Rady Gminy w Opatówku z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek - wieś Szałe

 
2190

nr 112/XVI/2004 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Wierzbinek na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2191

nr XIV/143/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2192

nr XX/100/2004 Rady Gminy w Baranowie z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem

 
2193

nr XXII/193/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Kaczanowie w kierunku Neryngowa gm. Września

 
2194

nr XXII/194/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września

 
2195

nr XXII/203/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 1 poz. 10 z 2004 r.)

 
2196

nr 166/XXV/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
2197

nr 107/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych

 
2198

nr XVI/127/04 Rady Gminy Kościan z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej

 
2199

nr XIX/79/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew

 
2200

nr XVIII/133/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

 
2201

nr XIX/124/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

 
2202

nr XX/109/04 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Orchowo na cele nie związane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2203

nr XVII/82/04 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej w celu prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2204

nr SO 7/6-D/Ka/04 z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2004 gminy Dobrzyca

 
2205

nr SO 7/10-P/Ka/04 z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Dobrzyca

 
2206

nr SO 8/15-P/Ka/04 z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Perzów

 
2207

nr SO 8/11-D/Ka/04 z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Perzów deficytu budżetowego na rok 2004

 
2208

nr SO nr 9/17-SP/Ka/04 z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Ostrów Wielkopolski

 
2209

nr 46/SO-12/D/04/Ko z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej gminy i miasta Tuliszków na 2004 rok

 
2210

nr 54/SO-12/P/04/Ko z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2004 rok

 


POROZUMIENIE

 
2211

zawarte w dniu 27 maja 2004 roku pomiędzy gminą Kościelec a gminą Krzymów w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Krzymów na rzecz gminy Kościelec z przeznaczeniem na utrzymanie Orkiestry Dętej

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2212

obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2004 roku o sprostowaniu błędu

 


OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
2213

obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2003 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:39