Dziennik nr 10 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 lutego 2005 r.

Nr 10

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
219

nr XVIII/120/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczących zapewnienia posiłku uczniom gminy Budzyń realizującym obowiązek szkolny oraz innym osobom potrzebującym

 
220

nr XVIII/121/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania

 
221

nr XVIII/122/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad zwrotu za udzielone świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 
222

nr XVIII/123/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu

 
223

nr XVIII/124/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

 
224

nr XVIII/125/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie wsi Budzyń

 
225

nr XVIII/126/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie wsi Budzyń

 
226

nr XVIII/127/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie wsi Budzyń

 
227

nr XVIII/128/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie wsi Budzyń

 
228

nr XVIII/129/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie wsi Budzyń

 
229

nr XVIII/130/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie wsi Budzyń

 
230

nr 134/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu lub zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 
231

nr XIX/89/04 Rady Gminy Lipka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
232

nr XXII/168/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2005 rok

 
233

nr XXII/177/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

 
234

nr XX/117/2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaczory na 2005 rok

 
235

nr XVI/109/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Zakrzewo

 
236

nr XVI/110/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Zakrzewie

 
237

nr XVI/111/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Zakrzewo

 
238

nr XXV/188/2004 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
239

nr XXX/198/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok

 
240

nr XXX/202/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
241

nr XIX/111/2004 Rady Gminy Połajewo z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Połajewo

 
242

nr XIX/112/2004 Rady Gminy Połajewo z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Połajewo

 
243

nr XIX/113/2004 Rady Gminy Połajewo z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Połajewo

 


POROZUMIENIA

 
244

zawarte w dniu 30 grudnia 2004 roku pomiędzy Miastem i Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych związanych z ochroną środowiska w zakresie gospodarki ściekowej

 
245

zawarte w dniu 30 grudnia 2004 roku pomiędzy Miastem i Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie realizacji zadania przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi I i II etap

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:45