Dziennik nr 1 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 stycznia 2005 r.

Nr 1

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 
1

z dnia 27 grudnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2

nr XX /176/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 listopada 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustanowienia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
3

nr XXI/118/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica

 
4

nr XXI/119/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego osadę Nowa Wieś w gminie Trzcinica

 
5

nr XXII/235/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Staszica

 
6

nr 111/04 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzgów

 
7

nr XXIV/175/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/137/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 
8

nr XXIX/137/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń-Lasek Południe

 
9

nr XXV/166/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy - część C

 
10

nr XXVII/130/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Ostrowite

 
11

nr XXVII/134/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę

 
12

nr XXV/265/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
13

nr XXV/267/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego

 
14

nr XXV/269/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - Domu Seniora w Lesznie

 
15

nr XXV/270/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu świadczeń z pomocy społecznej

 
16

nr XXV/271/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 
17

nr XXV/272/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 
18

nr XXV/273/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla wychowanków

 
19

nr XXV/274/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób i rodzin zagrożonych bezdomnością

 
20

nr XXIII/155/2004 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących sprawę ograniczenia używania materiałów i artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie gminy Nowe Miasto n. Wartą

 
21

nr XXII/242/2004 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów mieszkających na stałe na terenie miasta Turku przez gminę miejską Turek

 
22

nr XXII/245/2004 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie podwyższania wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków przez dzieci i młodzież realizujących obowiązek szkolny w 2005r.

 
23

nr XXX/157/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

 
24

nr XXX/158/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
25

nr XXIV/126/2004 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia warunków całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej

 
26

nr XXIII/237/2004 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański

 
27

nr XXV/162/2004 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
28

nr OPO-4210-68(9)/2004/243/V/JP z dnia 30 grudnia 2004r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.01.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 14:06