Zadania obronne - 2021 rok

Przedsięwzięcia obronne województwa wielkopolskiego na 2021 rok

Aktualna i prognozowana na rok 2021 i kolejne lata sytuacja międzynarodowa i inne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, określone w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2020 r. oraz w Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2019 roku, stanowiącej załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2019 r. determinują wymagania wobec struktur pozamilitarnych w zakresie przygotowań obronnych które obejmują:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia kompleksowego pk. Wielkopolska 21,
  2. Odpowiednie przygotowanie administracji publicznej, przedsiębiorców realizujących zadania obronne oraz społeczeństwa do współdziałania ze strukturami militarnymi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (w tym zagrożenia atakami terrorystycznymi) i w czasie wojny;
  3. Zapewnienie optymalnych warunków do sprawnego podejmowania decyzji i trwałego koordynowania działań przez organy administracji publicznej wszystkich szczebli w czasie pokoju, kryzysu a przede wszystkim wojny;
  4. Utrzymanie w stałej gotowości do działania i sukcesywne doskonalenie Systemu Obrony Województwa poprzez zwiększenie sprawności organizacyjnej jego pozamilitarnej części w czasie pokoju, w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  5. Osiągnięcie sojuszniczych standardów zapewniających warunki do obrony państwa, a także pełnej integracji struktury reagowania obronnego z systemem bezpieczeństwa NATO;
  6. Zwiększanie możliwości realizacji zadań operacyjnych określonych w „Planie operacyjnym funkcjonowania województwa wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
  7. Zaspokajanie potrzeb mobilizacyjnych i logistycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) oraz zabezpieczenie wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  8. Zabezpieczenie potrzeb wojsk sojuszniczych w ramach zadań operacyjnych oraz wysokiego poziomu wsparcia logistycznego (HNS - obowiązki państwa gospodarza).

Źródło

  • dokument Nr ZK-VI.6511.49.2021.3 Wytyczne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2021 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie wielkopolskim w 2021 roku
Autor: Władysław Wierzbowski
Data utworzenia: 10.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 10.06.2021 - 09:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.06.2021 - 10:48