Jubileusz majora Zenona Wechmanna

- Przetrwał Pan z godnością szykany, uwięzienie i znalazł siłę, by przez wiele lat służyć społeczeństwu jako ceniony wychowawca i opiekun młodzieży, Świadek Historii i strażnik pamięci o ofiarach stalinowskiego terroru, wyjątkowy organizator i lider środowiska braci kombatanckiej – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas 96. urodzin mjr Zenona Wechmanna.

Jubileusz odbył się w sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wojska i służb mundurowych, środowisk kombatanckich, represjonowanych z powodów politycznych, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, znajomi i przyjaciele. W trakcie uroczystości odbyła się projekcja filmu o mjr Zenonie Wechmannie „Prawem Wilka” w reżyserii Jolanty Hajdasz.

- Z okazji urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności za wszystkie dokonania i nieustanną służbę Ojczyźnie. Składam Panu serdeczne gratulacje i najwyższe wyrazy szacunku. Dla nas wszystkich stanowi Pan niedościgniony wzór patrioty i bohatera – podkreślił wojewoda Zieliński.

Major Zenon Wechmann urodził się 25 października 1927 roku w Poznaniu. Od maja 1935 r. do września 1939 r. był zuchem, a następnie harcerzem V Hufca Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego. W czasie okupacji przebywał w Poznaniu, był przymusowym młodocianym robotnikiem w niemieckich zakładach „Centra”. Jednocześnie uczył się w zespole na tajnych kompletach.

Po wojnie kontynuował naukę w szkole wieczorowej w Poznaniu, a także powrócił do działalności w Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestnik II konspiracji. Po likwidacji ZHP wraz z gronem przyjaciół podjął konspiracyjną działalność harcerską, przyjmując pseudonim „Czarny Wilk”.

We wrześniu 1952 r. został aresztowany i osadzony w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przechodził ciężkie śledztwo, został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, trzy lata utraty praw obywatelskich i honorowych oraz pozbawienie mienia.

Wyrok odsiadywał w zakładzie karnym w Rawiczu, w obozach pracy dla więźniów politycznych w Potulicach i Piechcinie-Bielawach. Zwolniony na podstawie amnestii w lutym 1955 r.

Wiele sił i energii wkłada w kształtowanie patriotycznych postaw harcerzy, młodzieży szkolnej. Od utworzenia w 1989 r. oddziału Wielkopolska Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego działa w jego strukturach. Wieloletni wiceprezes i prezes Związku oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.

Jubileusz majora Zenona WechmannaJubileusz majora Zenona WechmannaJubileusz majora Zenona WechmannaJubileusz majora Zenona WechmannaJubileusz majora Zenona WechmannaJubileusz majora Zenona WechmannaJubileusz majora Zenona WechmannaJubileusz majora Zenona WechmannaJubileusz majora Zenona WechmannaJubileusz majora Zenona WechmannaJubileusz majora Zenona Wechmanna

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 21.11.2023
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 21.11.2023 - 14:39