Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Marta Dużyńska
e-mail: mduzynska@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)
tel.: 538 639 525;

61 854 16 78,

pok. 873, bud. A

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Do zadań Koordynatora należy:

 • koordynowanie na terenie województwa wielkopolskiego działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • inicjowanie  i realizacja zadań będących w kompetencji Wojewody , wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.) oraz z przyjętego uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (M.P. poz. 235), a w szczególności:
  • monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze województwa;
  • ewidencjonowanie istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz przesyłanie zaktualizowanych baz danych odpowiednim podmiotom,
  • nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą;
  • opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie, dla osób realizujących te zadania;
  • podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie;
  • wykonywanie czynności nadzorczych nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
  • wykonywanie czynności kontrolnych dotyczących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej.
Autor: Marta Dużyńska
Data utworzenia: 08.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 09.06.2021 - 09:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.11.2023 - 14:14