Wniosek obywatela o unieważnienie paszportu

Jak złożę wniosek o unieważnienie paszportu?

 1. Wniosek składa się:
  • osobiście przed organem paszportowym na piśmie utrwalonym w postaci papierowej;
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłanym na skrzynkę ePUAP: cya0y842lb/wuweu;
  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz.
 2. W imieniu posiadacza dokumentu paszportowego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.
 3. Wniosek o unieważnienie paszportu zawiera:
  • nazwisko i imię (imiona) posiadacza dokumentu paszportowego oraz jego numer PESEL, a w przypadku gdy nie został nadany, datę i miejsce urodzenia;
  • nazwisko i imię (imiona) osoby zgłaszającej oraz jej numer PESEL, a w przypadku gdy nie został nadany, datę i miejsce urodzenia;
  • serię i numer dokumentu paszportowego, który ma podlegać unieważnieniu.
 4. Formularz wniosku o unieważnienie paszportu

W jakiej formie następuje unieważnienie paszportu?

 1. Unieważnienie dokumentu paszportowego na wniosek złożony przez:
  • sąd prowadzący przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
  • organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, organ postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego;
  • sąd prowadzący postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej w zakresie unieważnienia dokumentu paszportowego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia następuje w formie decyzji, od której nie przysługuje odwołanie.
 2. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiocie unieważnienia dokumentu paszportowego jest wojewoda właściwy dla siedziby organu składającego wniosek o unieważnienie dokumentu paszportowego.
 3. Unieważnienie dokumentu paszportowego w pozostałych przypadkach jest czynnością materialno-techniczną.

Jaki organ jest właściwy do unieważnienia paszportu?

 1. Organem właściwym do unieważnienia dokumentu paszportowego jest:
  • organ paszportowy, który wydał nowy dokument paszportowy;
  • wojewoda i konsul, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dokumentu paszportowego lub nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych lub przekazano dokument paszportowy osoby trzeciej lub obywatel złożył wniosek o unieważnienie paszportu;
  • wojewoda, który wydał decyzję o unieważnieniu dokumentu paszportowego;
  • minister właściwy do spraw informatyzacji - w przypadkach określonych w ustawie o dokumentach paszportowych;
  • organ paszportowy - w przypadku stwierdzenia wady technicznej lub w przypadku błędnej personalizacji, w zakresie dotyczącym stwierdzenia wady technicznej;
  • organ paszportowy lub minister właściwy do spraw informatyzacji, który jako pierwszy powziął informację zagubieniu dokumentu paszportowego przed dostarczeniem dokumentu paszportowego do organu paszportowego.

Z jaką datą następuje unieważnienie paszportu?

 1. Unieważnienie dokumentu paszportowego następuje z dniem:
  • zgłoszenia utraty, uszkodzenia dokumentu paszportowego lub zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;
  • przekazania przez osobę trzecią odnalezionego dokumentu paszportowego innej osoby;
  • następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym dotyczących osoby: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia,  płci oraz numer PESEL);
  • złożenia wniosku przez obywatela o unieważnienie posiadanego paszportu;
  • wydania przez organ paszportowy decyzji o unieważnieniu paszportu;
  • powzięcia informacji o zagubieniu dokumentu paszportowego przed dostarczeniem dokumentu paszportowego do organu paszportowego;
  • odbioru przez obywatela nowego dokumentu paszportowego (za wyjątkiem drugiego paszportu);
  • utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;
  • śmierci posiadacza dokumentu paszportowego;
  • stwierdzenia przez organ paszportowy wady technicznej lub w przypadku błędnej personalizacji.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 08:21
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2022 - 11:58