Stwierdzanie zgonów u osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2

Zgodnie z art. 7g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz.1842) Wojewoda powołuje lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów poza szpitalem osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem. Wykonywanie tego zadania następuje na podstawie umowy zawartej z osobą powołaną przez wojewodę i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda.

W celu powiadomienia o zgonie osoby przebywającej w kwarantannie lub izolacji domowej należy zadzwonić się pod numer : 61 854 99 00.

Jednocześnie wskazać należy, że lekarz stwierdzający zgon poza szpitalemu osoby podejrzanej o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem tj. przebywającej w kwarantannie lub izolacji domowej- zostanie zadysponowany po sprawdzeniu czy dana osoba została zgłoszona do bazy EWP, który jest oficjalnym systemem teleinformatycznym wspomagającym walkę z pandemią COVID-19.

W przypadku niepotwierdzenia danych osoby zmarłej  w ww. bazie, osobą uprawnioną do stwierdzenia zgonu zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2019 r. poz. 537, z późn. zm.) jest lekarz na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach. Uprawnienie to znajduje odzwierciedlenie w przepisie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2019 poz. 1473, ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202) wydanego na podstawie art. 11 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z ww. przepisami zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin dokonywanych przez lekarza lub, w razie jego braku, przez inną osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. W przypadku gdy żaden lekarz nie udzielał zmarłemu świadczeń zdrowotnych w okresie 30 dni przed dniem zgonu bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon, będąc wezwanym do wypadku lub nagłego zachorowania.

Autor: Maria Żórawska
Data utworzenia: 14.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.12.2020 - 16:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.03.2021 - 12:24