Utrata ważności lub unieważnienie paszportu

Kiedy paszport traci ważność lub podlega unieważnieniu?

 1. Dokument paszportowy traci ważność z upływem terminu ważności wskazanego w tym dokumencie.
 2. W okresie ważności dokument paszportowy unieważnia się w przypadku:
  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym dotyczących osoby: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, płci oraz numer PESEL;
  • odbioru nowego dokumentu paszportowego (za wyjątkiem odbioru drugiego paszportu)
  • zgłoszenia utraty, uszkodzenia dokumentu paszportowego lub zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dokumentu paszportowego;
  • przekazania dokumentu paszportowego przez osobę trzecią;
  • wniosku obywatela o unieważnienie posiadanego dokumentu paszportowego;
  • utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;
  • śmierci posiadacza dokumentu paszportowego;
  • stwierdzenia przez organ paszportowy wady technicznej lub w przypadku błędnej personalizacji;
  • zagubienia dokumentu paszportowego przed dostarczeniem dokumentu paszportowego do organu paszportowego;
  • wniosku o unieważnienie dokumentu paszportowego złożonego przez sąd prowadzący przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
  • wniosku o unieważnienie dokumentu paszportowego złożonego przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, organ postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego;
  • wniosku o unieważnienie dokumentu paszportowego złożonego przez sąd prowadzący postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej w zakresie unieważnienia dokumentu paszportowego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia.
 3. Unieważnienie dokumentu paszportowego następuje z dniem:
  • następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym dotyczących osoby: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, płci oraz numeru PESEL;
  • zgłoszenia utraty, uszkodzenia dokumentu paszportowego lub zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;
  • przekazania przez osobę trzecią odnalezionego dokumentu paszportowego innej osoby;
  • złożenia wniosku obywatela o unieważnienie posiadanego dokumentu paszportowego;
  • odbioru nowego dokumentu paszportowego, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
  • utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;
  • śmierci posiadacza dokumentu paszportowego;
  • stwierdzenia przez organ paszportowy wady technicznej lub w przypadku błędnej personalizacji;
  • powzięcia informacji o zagubieniu dokumentu paszportowego przed dostarczeniem dokumentu paszportowego do organu paszportowego
  • wydania przez organ paszportowy decyzji o unieważnienie dokumentu paszportowego;
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 10:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2022 - 11:16