Utrata lub uszkodzenie paszportu

Czy i kiedy należy zgłosić utratę lub uszkodzenie dokumentu paszportowego?

 1. Posiadacz paszportu lub paszportu tymczasowego zgłasza niezwłocznie do dowolnego wojewody lub konsula fakt utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego.
 2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego posiadacza dokumentu paszportowego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych niezwłocznie dokonuje matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.
 3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego nie dokonuje się, jeżeli:
  • osoba, która po stawieniu się do odprawy granicznej stwierdziła utratę dokumentu paszportowego i dokonała zgłoszenia utraty tego dokumentu Straży Granicznej;
  • osoba utraciła dokument paszportowy w wyniku przestępstwa i dokonała zgłoszenia utraty tego dokumentu Policji.

Jak zgłoszę utratę lub uszkodzenie paszportu?

 1. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego dokonuje się:
  • osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, który podpisuje się przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, a w przypadku braku takiej możliwości podpis składa się na wydruku formularza;
  • na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłanym na skrzynkę ePUAP: cya0y842lb/wuweu;
  • przy użyciu usługi elektronicznej dostępnej na portalu www.gov.pl;
  • na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz.
 2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego
 3. Tożsamość osoby zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dokumentu paszportowego przed organem paszportowym potwierdza się w sposób przewidziany do potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa wnioskodawcy lub osoby, której ma być wydany paszport.
 4. Formularz, na którym dokonuje się zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego, zawiera:
  • nazwisko i imię (imiona) posiadacza dokumentu paszportowego oraz jego numer PESEL, a w przypadku gdy nie został nadany, datę i miejsce urodzenia;
  • nazwisko i imię (imiona) osoby zgłaszającej oraz jej numer PESEL (matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator), a w przypadku gdy nie został nadany, datę i miejsce urodzenia;
  • określenie rodzaju dokumentu paszportowego i okresu, na jaki ten dokument został wydany;
  • oświadczenie o prawdziwości danych oraz klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 10:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2022 - 11:15