Rok 2017

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 marca br. zatwierdził nowe wytyczne w sprawie uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Wytyczne te wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia, z zastrzeżeniem, że stosuje się je od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wytyczne dotyczące powodzi i innych klęsk żywiołowych - z wyłączeniem osuwisk i erozji brzegu morskiego

Wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości:

 wytyczne powodziowe
 wzór protokołu strat
 wzór protokołu strat

 Zgłoszenie potrzeb jst
 Wzory zestawień rzeczowo-finansowych - załącznik do wniosku o dotacje
 Wzór oświadczenia dotyczącego zadania będącego przedmiotem wniosku
 Wzór oświadczenia o środkach finansowych jednostki
 Wzór oświadczenia o stratach większych niż 5
 Rozliczenie końcowe - załącznik nr 2 do umowy
 Wzór umowy
 Wzór wniosku o dotację
 Wzór oświadczenia o ewidencję księgową środków
 Tablica MSWiA - załącznik nr 4 do umowy
 Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania
 Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy

 

Wytyczne dotyczące osuwisk

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji  i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego:

Wytyczne osuwiskowe

 Protokół strat - osuwisko

 Zgłoszenie potrzeb jst

 Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy

 Wzór wniosku o dotacje - załącznik nr 1 do umowy

 Wzory zestwień rzeczowo-finansowych - załącznik do wniosku o dotacej nr 2

Rozliczenie końcowe- załącznik nr 2 do umowy

 Protokół rzeczowo-finansowy końcowego dobioru zadania - załącznik nr 3 do umowy

 Wzór oświadczenia dotyczącego zadania będącego przedmiotem wniosku

 Wzór oświadczenia o ewidencji księgowej środków dotacji

 Wzór oświadczenia o środkach finansowych jednostki

Autor: Emilia Białas
Data utworzenia: 08.04.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.10.2017 - 13:34