Rejestracja na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz ewidencji wojskowej

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny prowadzi się rejestrację, której  podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat życia. Rejestrację prowadzi wójt  (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią 18 lat życia. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Rejestrację prowadzi się na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

W myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), po sporządzeniu rejestru, przesyła wojewodzie informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru,
w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku.

Wojewoda przesyła właściwemu ministrowi zbiorczą informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru na terenie województwa, w terminie do dnia 5 lutego każdego roku.

Autor: Dorota Radzicka-Kanicka
Data utworzenia: 15.03.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.03.2023 - 10:24
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.03.2023 - 10:25