Rejestracja do kwalifikacji i ewidencji wojskowej

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia, podlegają rejestracji. Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

W myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej wójt lub burmistrz (prezydent miasta), po sporządzeniu rejestru, przesyła wojewodzie informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku.

Wojewoda przesyła ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zbiorczą informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru na terenie województwa, w terminie do dnia 5 lutego każdego roku.

Autor: Małgorzata Bednarska-Bączyk
Data utworzenia: 02.07.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.07.2021 - 09:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.07.2021 - 09:48