Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych?

Celem rejestru danych kontaktowych osób fizycznych jest m.in. ułatwienie komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej i osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób.
W rejestrze gromadzone są następujące dane osób fizycznych:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

Dane z rejestru:

 • mogą być wykorzystane wyłącznie do informowania obywateli o sprawach administracyjnych,
 • nie mogą być używane do rozsyłania informacji marketingowych, ani reklam,
 • są bezpieczne - dostęp do nich posiadają wyłącznie jednostki administracji publicznej oraz podmioty realizujące zadania publiczne.

Przekazanie danych do rejestru może przyspieszyć uzyskanie informacji np. o:

 • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów,
 • dokumentach gotowych do odbioru.

Rejestr prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji.

Kto może przekazać dane do Rejestru Danych Kontaktowych?

Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych może przekazać:

 • osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego.

Przekazanie danych osobowych do rejestru przez osobę, której dane dotyczą, jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili usunąć bądź dokonać zmiany przekazanych danych, tj. numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.

Jak przekazać dane do Rejestru Danych Kontaktowych?

Istnieją dwie możliwości wprowadzenia danych do rejestru:

 • przez profil zaufany lub e-dowód,
 • za pośrednictwem urzędnika podczas wizyty w urzędzie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur przekazywania danych do rejestru

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu dane do rejestru można przekazać składając  wniosek osobiście w następujących oddziałach Wydziału Spraw Obywatelskich w:

 1. Oddziale Paszportów w Poznaniu, ul. ks. Jakuba Wujka 1, 61-581 Poznań
 2. Oddziale Nadzoru w Sprawach Obywatelskich, ul. Kościuszki 95, 61-713 Poznań

Dodatkowe informacje: tel.: 61 854 1007

Podstawa prawna

Autor: Anna Mistrzak
Data utworzenia: 21.08.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.08.2020 - 09:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.08.2020 - 12:25