Ratownik medyczny

Ratownik medyczny - doskonalenie zawodowe

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego (art. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym)

Formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, sposób i zakres doskonalenia zawodowego zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1884).

Doskonalenie zawodowe może być realizowane poprzez:

 1. kurs doskonalący - realizowany wyłącznie przez podmioty wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego wg programu nauczania, który został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych zamieszczony jest na stronach internetowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 2. seminarium - realizowane wg programu nauczania opracowanego przez organizatora kształcenia i zatwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego ze względu na siedzibę organizatora kształcenia. Czas trwania seminarium nie może być krótszy niż 5 godzin zajęć edukacyjnych i powinien być realizowany zgodnie z programem nauczania uwzględniającym zakres wiedzy i umiejętności (§ 8 rozporządzenia);
 3. samokształcenie - obejmuje:
  • przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu;
  • udział w posiedzeniach szkoleniowych towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego;
  • przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu;
  • udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych;
  • udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawców;
  • udział w internetowych programach edukacyjnych;
  • opublikowanie jako autor lub współautor:
   • książki naukowej,
   • książki popularnonaukowej,
   • artykułu naukowego oryginalnego,
   • artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
   • artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
   • tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego - z zakresu wiedzy i umiejętności (§ 8. rozporządzenia).

Doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych "okresami edukacyjnymi".

Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2008 r.

Za zrealizowanie każdej z form doskonalenia zawodowego przysługują punkty edukacyjne:

Liczba punktów edukacyjnych Forma doskonalenia
120 Kurs doskonalący zakończony egzaminem
10 Przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu
5 Przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu
5 Udział w internetowym programie edukacyjnym
2 Za każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym (nie więcej niż 10 pkt)
1 Za każdą godzinę udziału w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkolenia organizowanych przez pracodawców (nie więcej jednak niż 80 pkt)
1 Seminarium (za każdą godzinę trwania seminarium, nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium)
2 Udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego towarzystwem naukowym zrzeszającym ratowników medycznych
50 Opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej
20 Opublikowanie jako autor lub współautor książki popularnonaukowej
15 Opublikowanie jako autor lub współautor artykułu naukowego oryginalnego
10 Opublikowanie jako autor lub współautor artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej
5 Opublikowanie jako autor lub współautor artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych

Tłumaczenie książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego - 50% liczby punktów za publikacje

Dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym co najmniej 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego. W województwie wielkopolskim karty doskonalenia zawodowego wydawane są na wniosek złożony przez ratownika medycznego do Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Potwierdzanie dopełnienia doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego

Ratownik medyczny w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu edukacyjnego przekazuje wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego KARTĘ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO-wraz z dokumentami poświadczającymi uczestniczenie i zaliczenie z wynikiem pozytywnym kursu doskonalącego, seminarium, zrealizowanie określonych form samokształcenia (oryginały, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki po przedłużeniu oryginału dokumentu),celem potwierdzenia przez wojewodę dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.
Nie dotyczy osób, którym okres edukacyjny skończył się w 2017 roku i wcześniej.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 15.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.11.2017 - 08:37
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.09.2020 - 08:16