Komisje, rady i zespoły

Komisje, rady i zespoły działające przy wojewodzie wielkopolskim realizujące zadania na podstawie odrębnych przepisów
Lp. Nazwa Podstawy prawne Data powołania

Wydział obsługujący
 (aktualizacja)

1.

Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu
/komisja powołana na czas kwalifikacji wojskowej do 27 kwietnia 2019 r./

Zarządzenie Nr 19/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

14.01.2019

WBiZK

22.05.2019 r.

2. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 336/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego

01.08.2018

WBiZK

01.08.2018 r.

3.

Zespół do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Zarządzenie Nr 236/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej

27.06.2018

WBiZK

27.06.2018 r.

4.

Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Zarządzenie Nr 237/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

27.06.2018

WBiZK

27.06.2018 r.

5. Komisja do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zarządzenie Nr 262/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

18.07.2012

IR
15.07.2019

6. Komisja do przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy

Zarządzenie nr 207/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.

24.04.2013

IR

20.01.2016

7. Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,  grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Zarządzenie nr 263/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmienione zarządzeniem 277/19

20.08.2009

IR

30.07.2019 r.

8. Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 280/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2019 r.

Zarządzenie nr 358/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016 r.

18. 02. 2011

IR

31.07.2019 r.

9. Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Zarządzenie Nr 488/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2016 roku truktury drogowej na lata 2016 – 2019

05.09.2016

IR

14.09.2016

10.

Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

Zarządzenie Nr 53/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017

13.04.2016 IR
06.02.2017
11.

Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim

Zarządzenie Nr 265/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r.

09.06.2017

IR

09.06.2017

12. Zespół doradczy do spraw rolnictwa Zarządzenie Nr 239/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rolnictwa 27.06.2018

IR
28.06.2018 r.

13. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna w Poznaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Zarządzenie nr 541/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.

28.11.2014

 

GK

11.12.2018

14. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 417/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipc 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

15.07.2015

KO

24.01.2019

15 Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

Zarządzenie nr 411/2011 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2011 r.
Zarządzenie nr 364/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zarządzenie nr 149/14 z dnia 20 marca 2014 r.
Zarządzenie nr 735/14 z dnia 3 grudnia 2014 r.
Zarządzenie nr 675/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
Zarządzenie nr 282/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Zarządzenie nr 344/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.

26.07.2011

KO

19.03.2018

16. Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”

Zarządzenie nr 263/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2017 r.

07.06.2017

KO

19.03.2018

17. Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego

każdorazowo (raz w roku) wydane zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego

marzec każdego roku

KO

19.03.2018

18. Zespół dokonujący oceny wniosków złożonych o przyznanie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Zarządzenie nr 114/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2016 r. 24.03.2016

KO

19.03.2018

19. Zespół Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 143/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.

24.02.2016

GW
18.04.2019
 

20. Rada Rodziny

Zarządzenie nr 634/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 264/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2016 r.

1.06.2016 r. GW
14.06.2016 r.
21. Komisja konkursowa opiniująca oferty złożone przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego

Zarządzenie nr 198/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.04.2017 r.

25.02.2016 r. PS 26.04.2017
22. Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 83/19 z dnia 20 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 471/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 r.

13.04.2017 r. ZD 05.10.2017
23. Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Poznaniu

Zarządzenie Nr 530/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2018 r.

1.01.2012 r. ZD 10.12.2018
24. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Zarządzenie Nr 258/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.

  PS 29.11.2016
25.

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Zarządzenie Nr 137/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 127/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 125/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2015 r. w

Zarządzenie Nr 271/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2015 r.

31.03.2015 r. ZD 15.04.2019
26. Wojewódzka Komisja Konkursowa

Zarządzenie Nr 124/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r.

23.03.2017 PS 23.03.2017
27.

Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 149/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31marca 2017 r.

31.03.2017 r. ZD 6.04.2017
28.

Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56

Zarządzenie Nr 139/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r.

31.03.2017 r. PS 7.04.2017
29. Zespół do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

Zarządzenie nr 349 /17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017 r.

Zarządzenie nr 457/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2017 r.

21.07.2017 r.

PS, KN

21.07.2017

30.

Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Zarządzenie Nr 69/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2018 r.

30.11.2017

PS 1.12.2017

31.

Wojewódzka Komisja Konkursowa do spraw kwalifikacji ofert do Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Zarządzenie nr 12/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 r.

12.01.2018 r. PS 15.01.2018
32. Wojewódzka Rada Kombatancka

Zarządzenie nr 47/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2018 r.

19.02.2018 r. PS 19.02.2018 r.
33. Zespół do spraw opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami  

Zarządzenie Nr 35/18 Wojewody Wielkopoilskiego z dnia 9 lutego 2018 r.
Zarządzenia Nr 91/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2019 r.

9.02.2018 r. FB 26.02.2019 r.
Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 26.11.2008
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 18.07.2012 - 21:07
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.07.2019 - 13:12