Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - nabór wniosków na 2022 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umów lub porozumień.

Zadania w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 będą finansowane lub dofinansowane z:

  • rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 pn.: Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce,
  • części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania– zadania z dziedziny Edukacja,
  • części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych– zadania systemowe.

Wnioskodawcy składają w dwóch egzemplarzach wnioski na realizację zadań do właściwych wojewodów, zgodne z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do 15 listopada 2021 r.

Wzór wniosku na realizację zadania oraz wzór kosztorysu zadania znajdują się na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/ogloszenie-o-nabo...

Treść Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rada-ministrow-uc...

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 07.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.10.2021 - 14:42
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.10.2021 - 14:46