SENIOR+ Edycja 2018 - wyniki

Treść archiwalna

14 lutego 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018.

 Moduł 1 - wyniki

 Moduł 2 - wyniki

Pełna informacja pod linkiem: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/353

Zgodnie z pkt. IV ust. 1 Programu w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub wojewodę, dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji (wzór do pobrania poniżej).

Ww. dokumenty należy przesłać na adres: Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub za pomocą platformy ePUAP w ostatecznym terminie do dnia 26 lutego 2018 r. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu.

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 01.12.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.12.2017 - 13:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2019 - 10:54