Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy

Wojewoda wielkopolski informuje o możliwości składania przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz związki zawodowe, ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Oferty według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) wraz z pismem przewodnim zawierającym m.in. uzasadnienie planowanych działań, należy składać począwszy od 8 do 15 czerwca 2022 roku do godziny 12:00 w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 08.06.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.06.2022 - 12:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.06.2022 - 11:22