Oświadczenie Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna dotyczące „Stanowiska Rady Miasta Poznania w sprawie stosowania się władz Miasta Stołecznego Poznania do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego” z 26 kwietnia 2016 r.

Treść archiwalna

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Poznania w dniu 26 kwietnia 2016 r. „Stanowiska  w sprawie stosowania się władz Miasta Stołecznego Poznania do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”, Wojewoda Wielkopolski - jako organ sprawujący nadzór na legalnością działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wskazuje, że zadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest realizacja zadań powierzonych tym jednostkom i działanie dla dobra społeczności lokalnej.

Dlatego z dezaprobatą przyjął zaangażowanie Rady Miasta Poznania w kwestie, które nie leżą w jej kompetencjach i traktuje przyjęcie ww. stanowiska jako element realizacji polityki ogólnopolskiej przez partie opozycyjne i przeniesienie sporu politycznego na poziom samorządowy. Takie działania nie służą z pewnością rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

Mając na uwadze powyższe Wojewoda Wielkopolski zwraca się do Rady Miasta Poznania o niepodejmowanie działań, których celem jest wprowadzanie zamętu w obszarze stanowienia i stosowania prawa poprzez nawoływanie do respektowania stanowisk Trybunału Konstytucyjnego, które nie weszły do porządku prawnego. Wojewoda podkreśla, że jego obowiązkiem, jako organu nadzoru, jest reagowanie na wszelkie działania niezgodne z prawem, a także eliminowanie z obrotu prawnego aktów, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i w tym zakresie będzie korzystał z przysługujących mu uprawnień.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 26.04.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.03.2018 - 09:02