Osoby pełnoletnie

Wymagane dokumenty, aby otrzymać paszport dla osoby pełnoletniej:

  • poprawnie i czytelnie wypełniony (literami drukowanymi) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego. Wnioski paszportowe dostępne są w punktach paszportowych;
  • jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Tutaj można sprawdzić, jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu; https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu lub https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
  • ważny paszport (do wglądu);
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej (w oryginale). Przed dokonaniem wpłaty opłaty paszportowej zaleca się sprawdzić wysokość wymaganej opłaty https://www.poznan.uw.gov.pl/obowiazujace-oplaty oraz sposób jej wniesienia https://www.poznan.uw.gov.pl/sposob-uiszczania-oplat
  • ważny dowód osobisty (do wglądu);
  • ważny dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi w opłacie za wydanie paszportu lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty, np. legitymacja studencka, legitymacja emeryta/rencisty, ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, itd. (do wglądu);
  • umiejscowiony w Polsce odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą (do wglądu).

WAŻNE!

Podpisy na wniosku paszportowym składa się wyłącznie w obecności urzędnika przyjmującego podanie.

W przypadku zmiany lub konieczności sprostownia danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (np. zmiana nazwiska, imienia) należy wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu potwierdzającego zmianę danych. Po upływie 60 dni od zmiany danych posiadany paszport traci ważność.

Osoba, która wnioskuje o wymianę ważnego paszportu z powodu zmiany danych i nie legitymuje się dowodem osobistym z aktualnymi danymi przedstawia do wglądu posiadany dowód osobisty, dokument potwierdzający zmianę danych (akt małżeństwa, decyzja administracyjna, prawomocne orzeczenie sądu) oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ paszportowy może żądać przedłożenia odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa tej osoby .

Uwaga:

Urzędy Stanu Cywilnego wydają bezpłatnie odpisy aktów w sprawach dokumentów paszportowych.

Informacja paszportowa w Poznaniu tel.: 61 850 87 77

Autor: Joanna Tyksińska
Data utworzenia: 25.04.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.06.2012 - 11:33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2020 - 12:24