Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) wprowadzam od dnia 8 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w następującym zakresie:

WIZYTY W URZĘDZIE

 1. Urząd nie przyjmuje klientów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych (niecierpiących zwłoki) oraz w celu zapoznania się strony z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Osobiste stawiennictwo klienta możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.
 2. Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych dotyczących sposobu załatwiania wybranych spraw.
 3. Informacje dotyczące obsługi klientów znajdują się w zakładkach poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu na stronie internetowej Urzędu.
 4. Spotkania klientów w sprawach skarg i wniosków z: wojewodą, I wicewojewodą, II wicewojewodą oraz dyrektorami i kierownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu zostają zawieszone.
 5. Możliwość osobistego składania skarg, wniosków i podań (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) zostaje zawieszona. Skargi, wnioski i podania można złożyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl), poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
 6. Potwierdzanie profilu zaufanego jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
  Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się również w delegaturach Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
 7. Do Państwa dyspozycji pozostają adresy e-mail, numery telefonu ogólne do Urzędu i skrytka ePUAP, dostępne na stronie internetowej: https://www.poznan.uw.gov.pl/wazne-kontakty.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty (wnioski, podania, petycje, etc.) prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentacji.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW

 1. SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich)
  1. w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile do odwołania przyjmowani są klienci w celu złożenia wniosku o dokument paszportowy i odbioru paszportu posiadający internetową rezerwację wizyty lub po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną;
  2. W Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej do odwołania przyjmowani są klienci w celu złożenia wniosku o dokument paszportowy i odbioru paszportu po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną;
  3. do dyspozycji pozostają następujące numery telefonów:
   • Poznań: 61 854 10 16, 61 854 10 51,
   • Kalisz: 62 760 83 18,
   • Konin: 63 247 77 29,
   • Leszno: 65 511 82 13,
   • Piła: 67 211 89 05,
   • Gniezno: 61 424 66 30,
   • Nowy Tomyśl: 61 442 67 60,
   • Ostrów Wielkopolski: 62 737 84 78,
   • Szamotuły: 61 292 55 46,
   • Środa Wielkopolska: 61 854 14 99;
  4. w przypadku trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną:
 2. SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO (Wydział Spraw Obywatelskich)
  1. w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego do odwołania przyjmowani są klienci wyłącznie w sytuacjach niecierpiących zwłoki, po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem telefonu 61 854 10 32 czynnym w dni robocze w godzinach od 8.30 do 10.00;
  2. w przypadku trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną: obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl;
  3. zawieszona zostaje możliwość internetowej rezerwacji wizyty.
 3. SPRAWY CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Cudzoziemców)
  1. wnioski dotyczące zezwoleń na pracę proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przez portal praca.gov.pl;
  2. wnioski o wpis do ewidencji zaproszeń proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź drogą elektroniczną;
  3. punkt podawczy oraz punkt informacyjny pozostają nieczynne do odwołania.
   W celu załatwiania spraw należy kontaktować się z pracownikami Wydziału za pośrednictwem poczty elektronicznej: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl, infolinii Wydziału: tel. 61 850 87 77 oraz operatorów pocztowych. Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie nie dłuższym niż ostatni legalny dzień pobytu;
  4. wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z Urzędu;
  5. realizowana jest bezpośrednia obsługa klienta w zakresie niezbędnych przesłuchań, odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych:
   • dla wizyt posiadających rezerwację internetową,
   • dla wizyt umówionych drogą telefoniczną – w tym też klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych i stawiennictwo w Poznaniu,
   • wizyty w celu odbioru karty pobytu, złożenia wniosku w zakresie legalizacji pobytu lub złożenia odcisków linii papilarnych będą się odbywać w:
    Poznaniu w poniedziałki w godzinach od 9:30 do 18:00, oraz wtorki – piątki od 8.15 do 15.15.
    W delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile: w poniedziałki od 10:15 do 17:45 oraz wtorki – piątki od 8:15 do 15:15, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w wyżej podany sposób.
   • w Poznaniu obsługa w zakresie odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych, odbywać się będzie w Sali obsługi klienta w lokalizacji: Plac Wolności 17,
 4. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA
  • Obsługa bezpośrednia interesantów w zakresie spraw realizowanych przez Wydział Infrastruktury i Rolnictwa w Oddziałach: Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (IR-III), Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej (IR-IV), Administracji Architektoniczno-Budowlanej (IR-V) oraz na Stanowisku do Spraw Komunikacji i Transportu (IR-XII) odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym: ir@poznan.uw.gov.pl lub telefonicznym: 61 854 17 08 terminu i godziny obsługi bezpośredniej przez pracownika Urzędu.
   Obsługa bezpośrednia:
   1. dotyczy wyłącznie spraw administracyjnych aktualnie prowadzonych w wyżej wymienionych Oddziałach;
   2. prowadzona jest wyłącznie w zakresie, który nie może zostać zrealizowany poprzez inne kanały komunikacyjne takie jak: e-mail, telefon, poczta tradycyjna lub ePUAP;
   3. możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
 5. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim):
  1. posiedzenia składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostają zawieszone do odwołania;
  2. o nowych terminach posiedzeń składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostaną Państwo powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 6. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych powiadomi listownie o terminach posiedzeń strony i pacjentów. Do Państwa dyspozycji pozostaje numer tel. 61 854 18 26.

OBOWIĄZKI KLIENTÓW W URZĘDZIE PODCZAS WIZYT W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH (NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI)

Klienci w Urzędzie w trakcie wizyty w sytuacjach nadzwyczajnych (niecierpiących zwłoki) są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, na prośbę pracownika Urzędu,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Przestają obowiązywać ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadzone w dniu 20 marca 2021r. na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, z późn. zm.1).

1Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 546, 574, 617, 654, 683, 700, 729, 748, 814 i 852.

Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 02.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.12.2020 - 12:00
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.05.2021 - 12:28