Ogólnopolskie Badanie Liczby Osób w Kryzysie Bezdomności – Edycja 2024

W związku z trwającym okresem zimowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych ze wsparciem oraz diagnozą sytuacji osób w kryzysie bezdomności.

Ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności jest okazją dotarcia do miejsc grupowania się tych osób na danym terenie oraz umożliwi udzielenie im bezpośredniej pomocy (zwłaszcza tym, znajdującym się poza placówkami noclegowymi), do których będą docierać realizatorzy badania. Osobom w kryzysie bezdomności należy udzielić wtedy natychmiastowej pomocy, dostarczyć posiłek czy ciepłą odzież.

Dla określenia liczby osób w kryzysie bezdomności przebywających w placówkach pomocowych oraz miejscach niemieszkalnych, wzorem lat poprzednich, został wyznaczony termin ogólnopolskiego badania w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r.

W celu uniknięcia podwójnego liczenia tych samych osób badanie powinno być przeprowadzone w tym samym terminie we wszystkich gminach w skali kraju.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób w kryzysie bezdomności, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób w kryzysie bezdomności, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” – chętnych do współpracy.

Informacje o osobach bezdomnych zbierane będą m.in. w:

 • noclegowniach;
 • schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności;
 • schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi;
 • mieszkaniach wspomaganych/treningowych;
 • ogrzewalniach;
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • ośrodkach interwencji kryzysowej;
 • specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • szpitalach, hospicjach, ZOL-ach, innych placówkach zdrowia;
 • zakładach karnych, aresztach śledczych;
 • izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych;
 • pustostanach, domkach na działkach, altanach działkowych;
 • miejscach niemieszkalnych: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altanach śmietnikowych, piwnicach, itp.;
 • innych miejscach.
   

Realizacja badania w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności. W związku z powyższym w trakcie realizacji badania w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. należy wykorzystać załączony poniżej Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej.

Poniżej zamieszczamy do wykorzystania przydatne załączniki, w tym także ogólne wskazówki, dotyczące sposobu realizacji badania.

Wojewódzkim koordynatorem badania w województwie wielkopolskim jest Jacek Mruczyk, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej, nr kontaktowy: 61 854 1119

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 18.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.01.2024 - 13:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.02.2024 - 08:04