Nabór wniosków na 2024 r. - Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2024 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umów lub porozumień.

Zadania w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 będą finansowane lub dofinansowane z:

  1. rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 pn.: Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce,
  2. części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania– zadania z dziedziny Edukacja,
  3. części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych– zadania systemowe.

Wnioskodawcy składają wnioski na realizację zadań (zgodnie ze wzorem podanym na stronie MSWiA – link poniżej) do właściwych wojewodów w terminie do 16 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu wojewódzkiego).

Wzór wniosku na realizację zadania oraz wzór kosztorysu zadania znajdują się na stronie MSWiA:

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-spos...

Treść Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030:

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rada-ministrow-uc...

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 23.08.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.08.2023 - 09:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.09.2023 - 08:17