Nabór członków Komisji do oceny wniosków w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji do dokonania merytorycznej oceny wniosków na realizację w województwie wielkopolskim w 2024 r. zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty składające wnioski na realizację zadań w 2024 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 16 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu), bezpośrednio w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, lub przesłać drogą e-mail na adres: mmusial@poznan.uw.gov.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda Wielkopolski wybiera do Komisji przedstawiciela organizacji pozarządowych i innych podmiotów, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań realizowanych w ramach ww. Programu.

Udział w posiedzeniach Komisji opiniującej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach Komisji opiniującej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Informację o ogłoszonym przez MSWiA naborze wniosków na dotacje celowe na realizację zadań w 2024 r., w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, znaleźć można na stronie:

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-spos...

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 23.08.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.08.2023 - 10:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.08.2023 - 10:13