Nabór członków Komisji do oceny wniosków w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji do dokonania merytorycznej oceny wniosków na realizację w województwie wielkopolskim w 2022 r. zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty składające wnioski na realizację zadań w 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 29 października 2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu), bezpośrednio w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, lub przesłać drogą e-mail na adres: mmusial@poznan.uw.gov.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda Wielkopolski wybiera do Komisji przedstawiciela/i organizacji pozarządowych i innych podmiotów, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań realizowanych w ramach ww. Programu.

Udział w posiedzeniach Komisji opiniującej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach Komisji opiniującej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Informacja o ogłoszonym przez MSWiA naborze wniosków, na dotacje celowe na realizację zadań w 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, znaleźć można na stronie urzędu.

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 08.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.10.2021 - 10:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.10.2021 - 10:12