MALUCH+ 2022-2029

Logotypy

Oświadczenie o przyjęciu dofinansowania

W związku z ogłoszeniem wyników III tury naboru ciągłego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 marca 2024 r., zawiadamia się, iż zgodnie z 8.1.1. ww. Programu, wnioskodawca, którego wniosek został umieszczony na liście wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników  złożyć oświadczenie o przyjęciu dofinansowania.

Podmioty inne niż jest składają oświadczenie na druku RKZ-7 wyłącznie poprzez system PIU Emp@tia.

Termin składania oświadczeń o przyjęciu dofinansowania został ustalony do dnia 12 kwietnia 2024 r. włącznie.

 MALUCH + 2022-2029 WYNIKI III tura naboru ciągłego – podmioty inne niż jst

Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wskazówki metodologiczne dotyczące wypełniania oświadczeń są dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podstawowe-zasady-metodologiczne-dotyczac...

Ogłoszenie wyników II tury naboru ciągłego z Programu MALUCH + 2022-2029

W związku z ogłoszeniem wyników II tury naboru ciągłego przez Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 31 stycznia 2024 r., zawiadamia się, iż zgodnie z 8.1.1. ww. Programu, wnioskodawca, którego wniosek został umieszczony na liście wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników  złożyć oświadczenie o przyjęciu dofinansowania.

Gminy składają oświadczenie wyłącznie poprzez Rejestr Żłobków.

Podmioty inne niż jest składają oświadczenie na druku RKZ-7 wyłącznie poprzez system PIU Emp@tia.

Termin składania oświadczeń o przyjęciu dofinansowania został ustalony do dnia 14 lutego 2024 r. włącznie.

Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wskazówki metodologiczne dotyczące wypełniania oświadczeń są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podstawowe-zasady-metodologiczne-dotyczac...

/8.02.2024 r./

Interpretacje i wytyczne do Programu MALUCH+ 2022-2029

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało dokument Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 Dane o miejscach opieki utworzonych w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 (monitoring), jako pomoc w obsłudze kwestii monitoringowych oraz wymóg przy weryfikacji prawidłowej realizacji obowiązków rejestrowych ostatecznego odbiorcy wsparcia.

Jednocześnie dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej metodologia ta ma być tzw. gwarantem dobrej jakości danych sprawozdawczych.

Podmioty tworzące nowe miejsc opieki w ramach Programu dokonując wpisu instytucji opieki/miejsc opieki do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów bądź dokonując zmiany ww. wpisu, są zobowiązane do oznaczenia źródła dofinansowania tworzenia miejsc, tj. KPO lub FERS. Miejsca opieki oznaczone w powyższy sposób podlegają dalszemu monitoringowi w zakresie obsadzenia ich przez dzieci. Rzetelne wypełnianie przez podmioty tworzące miejsca opieki w ramach programu obowiązków informacyjnych na gruncie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów - w zakresie danych monitoringowych - będzie miało wpływ na przekazywanie środków dofinansowania  na funkcjonowanie miejsc opieki.

UWAGA

W przypadku wypełniania wniosku RKZ-1 dla miejsc opieki utworzonych w ramach programu należy podać numer umowy dofinansowania zawartej z wojewodą, bowiem na podstawie numeru umowy do formularza RKZ-1 automatycznie przeniesione zostaną dane rejestrowanej instytucji opieki.

W sytuacji gdy wprowadzone dane dotyczące rejestrowanej instytucji opieki wymagać będą zmiany, to ostatecznego odbiorcy wsparcia może jej dokonać już po zarejestrowaniu  poprzez formularz RKZ-2.

 Metodologia obsługi wniosków RKZ-1 i RKZ-2 Dane o miejscach utworzonych w ramach MALUCH+ 2022-2029 (monitoring)

/22.03.2024 r./

/4.12.2023 r./


Wyniki I tury naboru ciągłego MALUCH + 2022-2029

W związku z ogłoszeniem wyników I tury naboru ciągłego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 3 października 2023 r., zawiadamia się, iż zgodnie z 8.1.1. ww. Programu, wnioskodawca, którego wniosek został umieszczony na liście wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników  złożyć oświadczenie o przyjęciu dofinansowania.

Gminy składają oświadczenie wyłącznie poprzez Rejestr Żłobków.

Podmioty inne niż jest składają oświadczenie na druku RKZ-7 wyłącznie poprzez system PIU Emp@tia.

Termin składania oświadczeń o przyjęciu dofinansowania został ustalony do dnia 17 października 2023 r. włącznie.

Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wskazówki metodologiczne dotyczące wypełniania oświadczeń są dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podstawowe-zasady-metodologiczne-dotyczac...

/3.10.2023 r./


Minister Rodziny i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a także zgodnie z punktem 5.2.7. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029, zwanego dalej „Programem” w dniu 7 lipca 2023 r. ogłosiła ciągły nabór wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki.

 1. Na Program przeznaczono kwotę 5 466 776,4 tys. zł ze środków europejskich oraz środków krajowych na współfinansowanie w ramach FERS. Ze środków KPO Program finansowany jest w kwocie w wysokości 1 703 453,8 tys. zł. Uzupełniająco do tej kwoty ostatecznym odbiorcom wsparcia mogą przysługiwać środki pochodzące z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO. Natomiast ze środków FERS Program finansowany jest w kwocie 3 763 322,6 tys. zł, z uwzględnieniem współfinansowania krajowego. 

Po rozstrzygnięciu pierwszego naboru wniosków 27 kwietnia 2023 r. oraz zebraniu oświadczeń o przyjęciu dofinansowania do dyspozycji pozostało 1 265 000 437,54 zł, z tego:

 • 378 202 391,44 zł ze środków KPO, co pozwoli utworzyć 6 946 miejsc;
 • 197 728 530 zł ze środków FERS, co pozwoli utworzyć  15 933 miejsc;
 •  689 069 516,10 zł ze środków FERS, na dofinansowanie do funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki.

Pula środków będzie aktualizowana po rozstrzygnięciu każdej tury naboru wniosków rozpatrzonych przez Wojewodów i podawana do publicznej wiadomości cyklicznie wraz z wynikami naboru danej tury zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 1. Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki.   Środki FERS są również przeznaczone na dofinansowanie do funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki przez 36 miesięcy.
 2. O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Nabór ciągły w pierwszej kolejności adresowany jest do gmin, na terenie których na dzień składania wniosku nie funkcjonuje żadna instytucja opieki nad dziećmi do lat 3.
  Informacja o gminach, które pozostaną „białymi plamami” po rozstrzygnięciu pierwszego naboru dostępne są na stronie internetowej resortu pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/raport-dotyczacy-gmin-bedacych-bialymi-pl...
  Wraz z wynikami naboru, publikowany będzie raport dotyczący gmin będących „białymi plamami”. Jeżeli pozostaną nierozdysponowane środki, zostaną udostępnione jst i podmiotom innym niż jst, przy czym pierwszeństwo pozyskania środków będą mieć gminy.
 3. Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki wyłącznie w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego środki mogą być przeznaczone na budowę lub renowację żłobków i klubów dziecięcych (zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego) oraz zakup nieruchomości i infrastruktury (zakup gruntów i lokalów). Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć środki wyłącznie na adaptację zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
  Środki z KPO mogą zostać przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki, pod warunkiem, że na te miejsca nie zostały przeznaczone środki na tworzenie z FERS.
 4. Ze środków FERS może być dofinansowane tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Zarówno w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego środki można przeznaczyć  na:
 • utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;
 • dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.
  Środki z FERS mogą zostać przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki, pod warunkiem, że na te miejsca nie zostały przeznaczone środki na tworzenie z KPO.
 1. Dofinansowane jest tworzenie nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowanie przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki.
  Zgodnie z pkt 5.1 Programu, wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc:
  1. z KPO dla jst wynosi 35 862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Wysokość dofinansowania może zostać zwiększona o wartość podatku VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
  2. z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Dofinansowanie nie będzie uwzględniać wartości podatku VAT, jeśli podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
  3. z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł.

Przydzielając  środki na tworzenie nowych miejsc opieki i na dofinansowanie ich funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy (12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące), Minister przestrzega zasad określonych w pkt. 7.6. ogłoszenia bez uwzględniania algorytmu, który zgodnie z treścią Programu był wykorzystywany tylko raz, przy pierwszym naborze wniosków.

 1. Nabór realizowany będzie według następujących zasad:
  1. Nabór ma charakter ciągły, otwarty, tzn. każdy z adresatów wskazanych w rozdziale 3 Programu będzie mógł złożyć wniosek w dowolnym dla niego terminie po jego ogłoszeniu.
  2. Wniosek można składać od 6 lipca 2023 r. Dokładny harmonogram przebiegu ciągłego naboru wniosków określony został w załączniku:  Harmonogram naboru wniosków
  3. Nabór trwa do końca 2025 r. lub do momentu wyczerpania środków, bądź osiągnięcia wskaźników określonych w pkt. 2.1. Programu, co zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w zakładce MALUCH+ 2022-2029.
  4. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej wskazując jako adresata urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji:
   • w przypadku gmin – za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków,
   • w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż jst – za pośrednictwem  formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).
  5. Wnioski ocenia i kwalifikuje wojewoda zgodnie z zapisami rozdziału 7 Programu oraz harmonogramem, określonym w załączniku.
  6. Minister, po dokonaniu czynności przez wojewodę, dokonuje podziału środków w każdej turze naboru wniosków, określonej w załączniku, w dwóch etapach:
   1. w pierwszym etapie, podział dotyczy jst i podmiotów innych niż jst tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w gminach, na terenie których na dzień składania wniosku w danej turze nie funkcjonują żadne instytucje opieki, przy czym pierwszeństwo ma gmina, a podmiot inny niż jst otrzyma środki w tym kroku, jeśli gmina nie złoży wniosku dotyczącego planowanej instytucji,
   2. w ramach drugiego etapu, o ile będą dostępne środki, podział środków zostanie dokonany wśród jst i podmiotów innych niż jst chcących uzyskać dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki, przy czym pierwszeństwo ma gmina,
   3. w obu etapach, w sytuacji gdy zgłoszone zapotrzebowanie będzie przekraczało posiadane środki, Minister uwzględnia przy podziale następujące kryteria:
    • liczba miejsc opieki w gminie w stosunku do liczby dzieci w wieku 1-2 lata (punktacja od 0 do 1 pkt, czyli od największej do najmniejszej wartości);
    • dochód gminy per capita wg danych z Banku Danych Lokalnych GUS (punktacja od 0 do 1 pkt, czyli od najwyższych do najniższych dochodów).
   4. W przypadku wniosków złożonych przez powiat lub województwo ww. kryteria będą weryfikowane w stosunku do gminy, na terenie której mają powstać miejsca opieki. Po zebraniu od wojewodów informacji o wnioskach zakwalifikowanych do Programu w danej turze, Minister, biorąc pod uwagę cel Programu w zakresie zwiększenia liczby miejsc opieki na terenie gmin, gdzie nie funkcjonują żadne instytucje opieki (tzw. białe plamy), udział instytucji publicznych w stosunku do instytucji niepublicznych na terenie danej gminy i środki pozostające do dyspozycji, pod warunkiem zachowania zasad przewidzianych w KPO i FERS, może podjąć decyzję w uzgodnieniu z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej o nierozdysponowaniu  pełnej puli środków przewidzianych w danej turze naboru.
   5. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 4 oraz w przypadku wyczerpania środków pozytywna ocena i kwalifikacja wniosku przez wojewodę nie jest równoznaczna z przyznaniem dofinansowania.
 2. Harmonogram, będący załącznikiem do ogłoszenia, może ulec zmianom w zależności od liczby wniosków i podziału środków w danej turze. Wyniki poszczególnych tur naboru oraz dane wnioskodawcy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w zakładce MALUCH+ 2022-2029, w terminach określonych w załączniku.
 3. Szczegółowe zasady naboru zawiera Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +2022-2029, do którego na podstawie pkt 10.3. Programu, do którego wprowadzono zmiany. Szczegóły w załączniku:  Zmiany do Programu MALUCH+2022-2029 wprowadzone dla naboru ciągłęgo

/21.07.2023 r./


W związku z ogłoszeniem wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 27 kwietnia 2023 r., zawiadamia się, iż zgodnie z 8.1.1. ww. Programu, wnioskodawca, którego wniosek został umieszczony na liście wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników  złożyć oświadczenie o przyjęciu dofinansowania.

Gminy składają oświadczenie wyłącznie poprzez Rejestr Żłobków.

Podmioty inne niż jest składają oświadczenie na druku RKZ-7 wyłącznie poprzez system PIU Emp@tia.

Jednocześnie informuje się, że w poniższym terminie należy złożyć także tytuł prawny do lokalu wskazanego w zakwalifikowanym wniosku, w którym realizowane ma być zadanie przez Podmioty inne niż jst. Uwierzytelniony dokument (elektronicznie; notarialnie; opisem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą i podpisem) powinien zostać złożony do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dopiskiem „MALUCH+ 2022-2029” oraz numerem pierwotnego wniosku.

Jednocześnie informuje się, iż przed zawarciem umowy Wojewoda zweryfikuje czy podmioty inne niż jst na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadały tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona instytucja opieki. Jeżeli z przedłożonych dokumentów wynikać będzie, że złożone w dniu składania wniosku oświadczenie nie było zgodne ze stanem faktycznym, Wojewoda będzie mógł odmówić zawarcia umowy.

Termin składania oświadczeń o przyjęciu dofinansowania został ustalony dnia 15 maja 2023 r. włącznie, przy czym za datę złożenia tytułu prawnego do lokalu uznaje się datę jego wpływu do Urzędu.

Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

/2.05.2023 r./


 Na podstawie punktu 6.4., 8.1.2., 8.1.3.2., 8.1.3.3., 8.1.4.2., 8.1.4.3., 8.2.6. Programu ogłasza się następujące wzory dokumentów:

 1.  WZÓR Umowy w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki – jst_ - KPO - aktualizacja 2
 2.  WZÓR Umowy w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki - jst - FERS - aktualizacja 3
 3.  WZÓR Umowy w sprawie przekazania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki – podmioty inne, niż jst
 4.  WZÓR Umowy w sprawie przekazania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki – gminy
 5.  WZÓR Umowy w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki - podmioty inne, niż jst - FERS
 6.  WZÓR Umowy w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki - inne niż jst - KPO
 7.  Kalkulacja kosztów – jst - aktualizacja
 8.  Opis realizacji zadania z Harmonogramem - nowa instytucja - aktualizacja
 9.  Opis realizacji zadania z Harmonogramem - nowe, dodatkowe miejsca w instytucji - aktualizacja
 10.  Oświadczenie o braku wykluczenia
 11.  Oświadczenie o częstotliwości przekazywania dofinansowania
 12.  Oświadczenie o reprezentacji oow
 13.  Kalkulacja kosztów – podmioty inne niż jst - aktualizacja
 14.  Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorstwa
 15.  Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z pkt 8.1.8.2. - 8.1.8.7. Programu
 16.  Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO - MRIPS - dla spółek cywilnych
 17.  Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO - Wojewoda - dla spółek cywilnych
 18.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – MALUCH +2022-2029
 19.  Zgoda współmałżonka na przetwarzanie danych UWAGA: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych współmałżonka osoby fizycznej, prowadzącej lub zamierzającej prowadzić działalność gospodarczą będzie wymagana jedynie w przypadku, gdy łączy ich małżeńska wspólność majątkowa.
 20.  Wniosek o płatność - jst - KPO
 21.  Wniosek o płatność - jst - FERS
 22.  Opis dowodu księgowego - podmioty inne, niż jst - tworzenie z KPO - wzór
 23.  Opis dowodu księgowego - podmioty inne, niż jst - tworzenie z FERS - wzór
 24.  Opis dowodu księgowego - jst - tworzenie z FERS - wzór
 25. Opis dowodu księgowego - jst - tworzenie z KPO - wzór
 26.  Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna
 27.  Wzory tablic informacyjnych
 28.  Zestawienie znaków
 29.  Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego - KPO i FERS — dla jst
 30.  Sprawozdanie (rozliczenie) - MALUCH + 2022-2029 - dla jst
 31.  Załącznik BT do Sprawozdania (rozliczenia) - jst - FERS
 32.  Załącznik BT do Sprawozdania (rozliczenia) - jst - KPO
 33.  Oświadczenie o dostosowaniu obiektu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
 34.  Wniosek o płatność - podmioty inne, niż jst - FERS
 35.  Wniosek o płatność - podmioty inne, niż jst - KPO
 36.  Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego - KPO i FERS — dla podmiotów innych, niż jst
 37.  Sprawozdanie (rozliczenie) - MALUCH + 2022-2029 - dla podmiotów innych, niż jst
 38.  Załącznik BT do Sprawozdania (rozliczenia) - podmiotów innych, niż jst - FERS
 39.  Załącznik BT do Sprawozdania (rozliczenia) - podmioty inne, niż jst - KPO
 40.  Kalkulator wpłat FERS - podział na BP i BSE
 41.  Oświadczenie danych do zabezpieczenia wykonania Umowy
 42.  WZÓR - WEKSEL z deklaracją wekslową i zgodą współmałżonka - MALUCH + 2022 -2029
 43.  Wzór umowy w sprawie przekazania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki inne niż jst-FERS

/Aktualizacja 27.03.2024 r./


Poniżej znajdują się:

 • Program „MALUCH +” 2022-2029 wraz z załącznikami,
 • przykłady wypełnienia wniosków w module 2 Rejestru Żłobków przez jst oraz w PIU Emp@tia przez podmioty inne, niż jst,
 • instrukcje wypełniania wniosków.
 1.  Program MALUCH + 2022-2029
 2.  Zał. 1 - Algorytm podziału alokacji na gminy MALUCH+ 2022-2029
 3.  Opis algorytmu-MALUCH+ 2022-2029
 4.  Zał 2 -wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania
 5.  Wniosek dla gmin w module 2 Rejestru Żłobków
 6.  Instrukcja rejestracji wniosku RKZ-6
 7.  Formularz wniosku na PIU Empatia RKZ-6 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 8.  Formularz wniosku na PIU Empatia RKZ-6 os fizyczna

Pytania i odpowiedzi - Maluch+ 2022-2029


 Dnia 19 stycznia 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zwanego dalej „Programem”.

 1. Na Program przeznaczono kwotę 5 466 776,4 tys. zł ze środków europejskich oraz środków krajowych na współfinansowanie w ramach FERS. Ze środków KPO Program finansowany jest w kwocie w wysokości 1 703 453,8 tys. zł. Uzupełniająco do tej kwoty ostatecznym odbiorcom mogą przysługiwać środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO. Środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO będą pochodzić z budżetu państwa. Natomiast ze środków FERS Program finansowany jest w kwocie 3 763 322,6 tys. zł, z  uwzględnieniem współfinansowania krajowego.
 2. Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny.
 3. O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego (jst), osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Program jest w pierwszej kolejności adresowany do gmin. Środki na początku okresu programowania w ramach pierwszego naboru będą rozdysponowane wśród gmin według algorytmu. Alokacja przypadająca na daną gminę jest określana odrębnie dla KPO i FERS. Jeżeli pozostaną nierozdysponowane środki, zostaną udostępnione jst i podmiotom innym niż jst, przy czym pierwszeństwo pozyskania środków będą mieć gminy.
 4. Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego środki mogą być przeznaczone na budowę lub renowację żłobków i klubów dziecięcych (zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz zakup nieruchomości i infrastruktury (zakup gruntów i lokalów). Podmioty inne niż jst mogą przeznaczyć środki wyłącznie na adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
 5. Ze środków FERS może być dofinansowane tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Zarówno w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów innych niż jst środki można przeznaczyć  na:
  1. utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub
  2. w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;
  3. dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.
 6. Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki.

Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:

 1. z KPO dla jst wynosi 35 862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Wysokość dofinansowania może zostać zwiększona o wartość podatku VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
 2. z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Dofinansowanie nie będzie uwzględniać wartości podatku VAT, jeśli podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
 3. z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł.

 1. Wniosek można składać do 19 lutego 2023 r. o godz. 23:59:59. Do tej godziny wniosek musi zostać złożony (a nie rozpoczęty).  
 2. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej wskazując urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji:
  • w przypadku gmin – za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków,
  • w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż jst – za pośrednictwem  formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).
 3. Po dokonaniu przez wojewodów oceny i kwalifikacji wniosków, Minister dokonuje podziału środków w trzech etapach, o ile środki nie zostaną rozdysponowane już w pierwszym etapie. Na każdym z trzech etapów przydzielane są środki na tworzenie nowych miejsc opieki i na dofinansowanie ich funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy (12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące):
  • w pierwszej kolejności podział środków z KPO i FERS odbywa się wśród gmin według algorytmu,
  • w drugim etapie, o ile będą dostępne środki, podział dotyczy jst i podmiotów innych niż jst tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach, na terenie których na dzień składania wniosku nie funkcjonują żadne instytucje opieki, a w ramach podziału środków algorytmem gmina nie złożyła wniosku dotyczącego planowanej inwestycji, przy czym pierwszeństwo ma gmina,
  • w ramach trzeciego etapu, o ile będą dostępne środki,  podział środków zostanie dokonany wśród jst i podmiotów innych niż jst chcących uzyskać dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki, przy czym pierwszeństwo ma gmina.
 4. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w zakładce MALUCH+, w terminie do 28 kwietnia 2023 r.
 5. Podmioty inne niż jst, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3, są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 3 lat od zakończenia zadań objętych dofinansowaniem.
 6. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” +2022-2029.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w zakładce MALUCH + 2022-2029: www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029 znajdują się m.in. instrukcje wypełniania wniosków wraz z przykładami oraz pytania i odpowiedzi z zakresu Programu.

Autor: Róża Domżał
Data utworzenia: 26.01.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.01.2023 - 13:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.04.2024 - 10:25