Komunikaty - inwestycje w sektorze zdrowia

Nowe formularze IOWISZ

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1128) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy:

 •  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1347),
 •  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1348).

Zmiana przepisów spowodowała także zmianę wzoru formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Do pobrania:

Uwagi wynikające z dotychczasowych wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) to system teleinformatyczny, który:

 1. umożliwia dokonanie wstępnej oceny inwestycji przez wnioskodawcę
 2. wspomaga przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji przez wnioskodawcę
 3. wspomaga proces oceny wniosku przez wojewodę
 4. umożliwia ocenę wniosku przez Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału WojewódzkiegO Narodowego Funduszu Zdrowia
 5. umożliwia wydanie opinii przez Wojewodę 

W świetle powyższego IOWISZ jest tylko narzędziem wspomagającym proces wnioskowania i oceny celowości inwestycji, co oznacza że wypełnienie elektronicznego formularza i przesłanie w systemie nie oznacza złożenia wniosku w sposób zgodny z prawem.

FORMULARZ WNIOSKU ZAWIERA WYJAŚNIENIA POSZCZEGÓLNYCH ZAGADNIEŃ I INSTRUKCJĘ JEGO WYPEŁNIANIA. NIEZALEŻNIE OD TEGO:

W części I – opisowej wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na:

 1. Typ inwestycji  - pkt I.3  - jeśli inwestycja dotyczy tylko utworzenia nowych struktur należy zaznaczyć odpowiednio punkty 3.1, 3.2, 3.3. , a  jeśli inwestycja dotyczy utworzenia nowych struktur oraz robót budowlanych i zakupów należy zaznaczyć odpowiednio punkty 3.1, 3.2, 3.3 oraz 3.4. Jeśli inwestycja dotyczy wyłącznie robót budowlanych i/lub zakupów zaznaczyć tylko punkt 3.4. [UWAGA: nazwy komórek organizacyjnych medycznych i ich kody określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2017 r. poz. 999)]
 2. Informacje szczegółowe - pkt I.3.5 – należy w sposób syntetyczny określić zakres inwestycji, gdyż w oparciu o ten punkt generowana jest opinia w systemie IOWISZ
 3. Wyroby medyczne - pkt I.4.5 - Pojęcie „wyrób medyczny”, rozumiany jest zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211), jako „narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, d) regulacji poczęć – których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami”.

W części II – oceniającej  wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na:

 1. Kryterium 1 (wykluczające) - Czy realizacja inwestycji odpowiada priorytetom dla regionalnej polityki zdrowotnej, zwanym dalej „PRPZ”? Odpowiedzi „TAK” udziela się wyłącznie wtedy, gdy inwestycja wpisuje się całkowicie w PRPZ lub w istotnej części (co najmniej równa 70% wartości inwestycji)
 2. Każde z kryteriów powinno zawierać uzasadnienie. Z uwagi na ograniczenia uzasadnienia do 500 znaków wskazanym jest powoływanie się na konkretne dane i fakty w sposób syntetyczny, a szerzej można uzasadniać w dokumentach załączonych do wniosku. Załączniki powinny być w języku polskim.
 3. W przypadku gdy tylko część inwestycji spełnia określone kryterium:
 • Skala ocen 0-10 pkt – maksymalna liczba punktów do przyznania za dane kryterium – jest proporcjonalna do udziału kosztu tej części inwestycji w całym jej koszcie
 • Skala ocen TAK albo NIE – odpowiedź TAK udziela się gdy dana część stanowi co najmniej 70% wartości inwestycji
 1. W przypadku kryterium 29 - W jakim stopniu realizacja inwestycji przełoży się na realizację celów edukacyjnych i szkoleniowych? – należy pamiętać, iż  kryterium to dotyczy osób spoza jednostki . Zasadnym jest wskazanie na liczbę miejsc akredytacyjnych i stażowych w powiązaniu z inwestycją oraz załączenie wykazu umów z placówkami oświatowymi (szkoły, uczelnie) w przedmiocie kształcenia personelu medycznego
 2. W przypadku kryterium 34 – należy wskazać konkretne naukowe towarzystwa medyczne i rekomendacje pozostające w ścisłym związku z zakresem inwestycji (zgodność inwestycji z rekomendacjami).   Można uzasadniać w dokumentach załączonych do wniosku. Załączniki powinny być w języku polskim.

W części IV– Oświadczenia

Zaznaczenie w okienku formularza przyjmuje się jako złożenie oświadczenia. Można też oświadczenie o odpowiedzialności karnej przesłać jako załącznik do wniosku.

W części V– Inne

 1. Pkt. 5.2. Należy wskazać sposób doręczenia opinii (poczta tradycyjna, e-PUAP)
 2. Pkt. 5.3. Numer wniosku generowany jest automatycznie przez system. W przypadku korekty wniosku nadawany jest nowy numer. Numer wniosku powinien być wpisany na dokumencie potwierdzającym wniesienie opłaty. W przypadku korekty nie wnosi się kolejnej opłaty.
 3. Pkt. 5.4. - należy obowiązkowo wpisać odręcznie datę i miejsce jego sporządzenia
 4. Pkt. 5.5. - należy obowiązkowo złożyć odręczny czytelny podpis (tylko osoba upoważniona do złożenia wniosku, co powinno wynikać z załączonych dokumentów)

DO WNIOSKU MOGĄ BYĆ DOŁĄCZONE WSZELKIE DOKUMENTY, KTÓRE W PRZEKONANIU WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄ TEZY PRZEDSTAWIONE W TREŚCI WNIOSKU

XIII Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia

 Uchwała nr 41 z załącznikiem (przyjęcie Planu działań RPO Wielkopolskie)
Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia posiada status podkomitetu w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa, utworzonego na podstawie art. 14l ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z Umową Partnerstwa jest głównym narzędziem koordynacji interwencji ze środków UE. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele innych podmiotów mających wpływ na sytuację w ochronie zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia, Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia informuje…..

 Pismo MZ

W Wielkopolsce instytucją zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym,

w zakresie I, II, IV, V oraz VI Priorytetu WRPO na lata 2007-2013 oraz wszystkich Osi Priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 jest Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW.  Jedną z dziedzin objętych wsparciem udzielanym przez Departament są inwestycje z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia….
wiecej: https://www.umww.pl/departamenty_departament-wdrazania-programu-regional...

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.02.2017 - 11:33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.09.2018 - 09:14