Komunikat

Potwierdzanie dopełnienia doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego

Ratownik medyczny w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu edukacyjnego przekazuje wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego KARTĘ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO-wraz z dokumentami poświadczającymi uczestniczenie i zaliczenie z wynikiem pozytywnym kursu doskonalącego, seminarium, zrealizowanie określonych form samokształcenia (oryginały, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki po przedłużeniu oryginału dokumentu),celem potwierdzenia przez wojewodę dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.
Nie dotyczy osób, którym okres edukacyjny skończył się w 2017 roku i wcześniej.

Kartę doskonalenia zawodowego ratownika medycznego wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 02.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.01.2019 - 12:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.01.2019 - 08:26