Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Szanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuację na terenie całego kraju związaną z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, informuję, że ww. testy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Komisję egzaminacyjną odbędą się wyłącznie pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa, w tym w szczególności poprzez:

 • zakrycie przez osoby uczestniczące w teście kwalifikacyjnym ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki;
 • dezynfekcję dłoni oraz stosowanie rękawic ochronnych przez osoby uczestniczące w teście kwalifikacyjnym przed wejściem do sali, w której przeprowadzany będzie test;
 • oddalenie stanowisk osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego na odległość co najmniej 2 m.

Jednocześnie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa zaleca się przedsiębiorcom prowadzącym ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy wprowadzenie procedur związanych z pomiarem temperatury ciała osób z zewnątrz  wchodzących do obiektu, w którym przeprowadzany będzie test kwalifikacyjny. Ponadto, zaleca się zwiększenie ilości dostępnych dozowników z płynem dezynfekcyjnym w miejscach ogólnodostępnych budynku, ze szczególnym uwzględnieniem toalet,  regularne dezynfekowanie powierzchni często używanych (między innymi klamek drzwi i poręczy) oraz wywieszenie w miejscu dobrze widocznym szczegółowych informacji dotyczących zachowania odpowiedniej higieny, zachowania odpowiedniej odległości, a także konieczności zakrywania ust i nosa.

Zaznaczam, że Przewodniczący Komisji w przypadku braku zapewnienia przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia podstawowych, niezbędnych środków bezpieczeństwa może odmówić przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Z poważaniem,

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Tomasz Małyszka
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Zarządzenie Nr 574/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

 1. Testy kwalifikacyjne:
  1. Komisja przeprowadza testy kwalifikacyjne wyłącznie na pisemny wniosek kierownika ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (podpisany własnoręcznym lub elektronicznym podpisem kierownika ośrodka lub osoby upoważnionej), złożony do Wojewody Wielkopolskiego;
  2. wzór wniosku składanego do Wojewody Wielkopolskiego [DOCX]
  3. wniosek składa się po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego (albo odpowiednich zajęć szkolnych dla uczniów), dla osób, które ukończyły szkolenie,
  4. wniosek uzupełniający listę osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego musi wpłynąć do Wojewody Wielkopolskiego na co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.
 2. Termin, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego:
  1. każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (zakładka Sprawy-Komunikacja- Testy kwalifikacyjne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy), a kierownik ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy otrzyma pisemną (lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) informację potwierdzającą termin, godzinę i miejsce przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.
 3. Podstawy prawne działania komisji:
  1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,

Kontakt:

Mateusz Rusinowski, Kierujący Stanowiskiem ds. Komunikacji i Transportu, 61 854 17 48, mrusinowski@poznan.uw.gov.pl

Sekretariat Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa: 61 8541 708, ir@poznan.uw.gov.pl

Autor: Jacek Kluj
Data utworzenia: 29.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.05.2019 - 13:16
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.11.2021 - 12:08