"Wielkopolska Wspólna Sprawa"

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest kompleksowe podwyższenie standardu usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie wielkopolskim.

Cele szczegółowe projektu:

 • doskonalenie wiedzy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy w woj. wielkopolskim oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej przepisów związanych z integracją cudzoziemców, a także nabycie umiejętności pozwalających na ich profesjonalną obsługę.
 • zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy w woj. wielkopolskim oraz opracowanie/wydanie praktycznego podręcznika dla podmiotów pracujących na rzecz integracji obywateli państw trzecich
 • stworzenie i funkcjonowanie punktów informacyjno-doradczych dla obywateli państw trzecich na terenie woj. wielkopolskiego,
 • zapewnienie kursów języka polskiego, co najmniej na dwóch poziomach, trwających minimum 24 miesiące w czasie realizacji projektu, dla obywateli państw trzecich, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego,
 • organizowanie nie rzadziej niż raz w miesiącu kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego, dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce,
 • zapewnienie wsparcia szkół w woj. wielkopolskim w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim,
 • prezentacja pozytywnych aspektów migracji jako procesu wzbogacającego lokalne społeczności, co może mieć przełożenie na integrację obywateli państw trzecich, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego,
 • wymiana dobrych praktyk z pracownikami innych niż krajowe organizacji pozarządowych wspierających rozwój cudzoziemców w społeczności lokalnej, czerpanie z ich doświadczeń w celu podwyższenia standardu usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie wielkopolskim,
 • poprawa sytuacji socjalno-bytowej migrantów – obywateli państw trzecich, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego,
 • wzmocnienie procesu integracji dzieci polskich oraz obywateli państw trzecich,
 • prowadzenie powszechnie dostępnej strony internetowej dla osób państw trzecich w językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

FAMI
Bezpieczna Przystań
Flaga Polski i godło
Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 23.07.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 23.07.2021 - 14:49
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 01.02.2024 - 07:36