Utrata obywatelstwa polskiego, pytania i odpowiedzi

 1. Kto może złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego?
  • Pełnoletni obywatel polski. Jeśli wniosek ma obejmować niepełnoletnie dziecko, drugie z rodziców musi wyrazić zgodę – złożyć oświadczenie do protokołu (patrz – Utrata obywatelstwa polskiego – Jakie dokumenty muszę złożyć). Jeśli dziecko ukończyło 16 lat – musi wyrazić zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (do protokołu).
 2. Kiedy mogę złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego?
  • W dowolnym terminie.
 3. Gdzie mogę złożyć wniosek ?
  • Jeśli mieszkasz za granicą – w polskim konsulacie. Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek składasz u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (właściwy urząd wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Jeśli mieszkasz w województwie wielkopolskim, wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w Poznaniu, Al.Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego, pok. 020.
 4. Czy muszę złożyć wniosek osobiście?
  • Osobiście lub przez pełnomocnika, ale wtedy twoje podpisy na wniosku oraz zgodność kopii załączonych do wniosku dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz.
 5. Czy wniosek mogę przesłać pocztą lub elektronicznie?
  • Pocztą – tak, ale twoje podpisy na wniosku oraz zgodność kopii dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz. Elektronicznie – nie.
 6. Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku?
  • oryginał twojego aktu urodzenia i aktu urodzenia dziecka objętego wnioskiem,
  • oryginał twojego aktu małżeństwa,
  • kopię polskiego dokumentu tożsamości- dowodu osobistego lub paszportu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku lub potwierdź za zgodność z oryginałem u notariusza w Polsce lub polskiego konsula),
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub paszportu żony/męża,
  • oryginał aktu urodzenia dziecka, jeśli ma być objęte wnioskiem,
  • dokument potwierdzający posiadanie obcego obywatelstwa lub przyrzeczenie jego nadania.
 7. Jakie są opłaty?
  • Nie ma opłat od wniosku. Od pełnomocnictwa – 17 zł (płatne na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski SA, 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Zwolniony od opłaty od pełnomocnictwa jest małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo wnioskodawcy.
 8. Ile czasu będę czekać na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Jeśli wniosek będzie kompletny, przekażemy go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeśli nie, zostaniesz wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni. Jeśli nie uzupełnisz wniosku, pozostawimy go bez rozpoznania. 
 9. Co z dowodem osobistym/paszportem?
  • Zostaną unieważnione po wyrażeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zrzeczenie się przez ciebie obywatelstwa polskiego.
Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 10:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.07.2019 - 11:05