Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, pytania i odpowiedzi

 1. Jaki wniosek muszę wypełnić, by otrzymać potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego?
  • Patrz – wnioski do pobrania - „Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego”
 2. Gdzie mogę złożyć wniosek?
  • Jeśli mieszkasz za granicą – w polskim konsulacie. Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek składasz u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (właściwy urząd wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Jeśli mieszkasz w województwie wielkopolskim, wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w Poznaniu, Al.Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego, pok. 020.
 3. Czy wniosek mogę przesłać pocztą lub elektronicznie?
  • Pocztą – tak, ale zgodność kserokopii załączonych dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz lub polski konsul. Elektronicznie – nie.
 4. Jakie są opłaty?
  • Opłata od wniosku – 58 zł. Od pełnomocnictwa – 17 zł. Wpłać na konto: Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20, Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Z opłaty  od pełnomocnictwa  zwolniony jest małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo wnioskodawcy (musisz udokumentować pokrewieństwo).
 5. Czy ktoś może złożyć wniosek w moim imieniu?
  • Tak, ale musisz udzielić tej osobie pełnomocnictwa.
 6. Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku?
  • oryginał odpisu zupełnego twojego aktu urodzenia,
  • oryginał odpisu skróconego twojego aktu małżeństwa,
  • oryginał dokumentu potwierdzającego zmianę danych osobowych, jeśli taka zmiana miała miejsce (np. decyzja urzędu, sądu)
  • kopię twojego aktualnego dokumentu tożsamości (polskiego i/lub obcego, jeśli poza polskim masz obce obywatelstwo),
  • jeśli nie masz numeru PESEL – potwierdzenie zameldowania/wymeldowania na terytorium Polski – dotyczy ostatniego miejsca zamieszkania przed wyjazdem z Polski,
  • jeśli wniosek dotyczy małoletniego dziecka -  oryginał odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka lub odpisu skróconego + odpisu skróconego aktu małżeństwa rodziców dziecka,
  • jeśli wniosek dotyczy osoby zmarłej – odpis zupełny aktu urodzenia oraz odpis skrócony aktu małżeństwa i zgonu tej osoby, a także dokument potwierdzający, że masz interes prawny w uzyskaniu potwierdzenia posiadania/utraty obywatelstwa polskiego przez tę osobę (np. wezwanie sądu, urzędu) 
   Uwaga – dokumenty wydane w języku obcym (poza dokumentami tożsamości), muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeśli zlecasz tłumaczenie za granicą, zgodność tłumaczenia potwierdza polski konsul.
   Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy, możesz być poproszony o dodatkowe dokumenty.
 7. Czy mogę załączyć kserokopie dokumentów?
  • Tak, ale muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami - przez notariusza, polskiego konsula lub przez nas – przy przyjmowaniu wniosku.
 8. Ile czasu będę czekać na decyzję?
  • Sprawę załatwimy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przedłużeniu postępowania zostaniesz poinformowany pisemnie.
Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 10:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.07.2019 - 11:06