Nadanie obywatelstwa, pytania i odpowiedzi

 1. Kto może złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?
  • Pełnoletni cudzoziemiec, który ma minimum kartę pobytu czasowego. Jeśli masz wizę lub przebywasz w Polsce w ruchu bezwizowym, wniosek o obywatelstwo możesz złożyć tylko w polskim konsulacie, w kraju zamieszkania. Jeśli wniosek ma obejmować twoje dziecko, drugie z rodziców musi wyrazić zgodę – złożyć oświadczenie do protokołu (patrz – Nadanie obywatelstwa polskiego – Jakie dokumenty muszę złożyć). Jeśli dziecko ukończyło 16 lat – musi wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego (do protokołu).
 2. Kiedy mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?
  • W dowolnym terminie, w Polsce - jeśli masz minimum  kartę pobytu czasowego.
 3. Gdzie mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?
  • Jeśli mieszkasz za granicą – w polskim konsulacie. Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek składasz u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (właściwy urząd wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Jeśli mieszkasz w województwie wielkopolskim, wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w Poznaniu, Al.Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego, pok. 020.
 4. Czy muszę złożyć wniosek osobiście?
  • Osobiście lub przez pełnomocnika, ale wtedy twoje podpisy na wniosku oraz zgodność kopii załączonych dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz.
 5. Czy wniosek mogę przesłać pocztą lub elektronicznie?
  • Pocztą – tak, ale twoje podpisy na wniosku oraz zgodność załączonych do wniosku kopii dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz. Elektronicznie – nie.
 6. Jakie są opłaty?
  • Nie ma opłat od wniosku. Od pełnomocnictwa – 17 zł (płatne na konto nr: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski SA, 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763). Jeśli twoim pełnomocnikiem jest żona/mąż, rodzice, dzieci lub rodzeństwo (brat/siostra), nie płacisz za pełnomocnictwo.
 7. Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku?
  • oryginał twojego aktu urodzenia, wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
  • oryginał twojego aktu małżeństwa, wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
  • kopię twojego paszportu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • kopię twojej karty pobytu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub paszportu żony/męża,
  • oryginał aktu urodzenia dziecka (wydanego przez polski urząd stanu cywilnego), jeśli chcesz dziecko objąć twoim wnioskiem,
  • kopię paszportu dziecka, jeśli obejmujesz dziecko wnioskiem (oryginał pokaż przy składaniu wniosku, lub złóż kopię potwierdzoną przez notariusza w Polsce lub polskiego konsula),
  • potwierdzenie posiadania źródeł utrzymania (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, wydruk z CEIDG).
 8. Czy mogę załączyć kserokopie dokumentów?
  • Tak, ale muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami (przez notariusza albo przez nas – przy przyjmowaniu wniosku, lub przez twojego pełnomocnika, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym). Polski akt urodzenia i polski akt małżeństwa musisz złożyć w oryginale.
 9. Czy muszę wypełnić wniosek w języku polskim?
  • Tak.
 10. Czy muszę mieć potwierdzenie znajomości języka polskiego?
  • Nie, ale jeśli ukończyłeś kurs języka polskiego, możesz załączyć potwierdzenie.
 11. Czy muszę wnioskiem objąć dzieci?
  • Nie.
 12. Czy dzieci objęte wnioskiem muszą być obecne przy składaniu wniosku?
  • Tylko jeśli ukończyły 16 lat. Muszą wyrazić, do protokołu (my spiszemy protokół), zgodę na nadanie im obywatelstwa polskiego. Jeśli mieszkają za granicą, zgodę mogą wyrazić w polskim konsulacie.
 13. Czy oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego?
  • Tak. Jeśli drugie z rodziców nie chce wyrazić zgody, możesz wystąpić o zgodę do sądu.
 14. Gdzie drugie z rodziców może wyrazić zgodę na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego?
  • Jeśli mieszka w Polsce i ma minimum kartę czasowego pobytu – w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli mieszka za granicą lub nie ma karty pobytu – w polskim konsulacie, w kraju zamieszkania.
 15. Ile czasu będę czekać na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Około 1,5 roku od złożenia wniosku.
 16. Czy mogę złożyć odwołanie od negatywnego postanowienia Prezydenta?
  • Nie, postanowienie Prezydenta jest ostateczne i nie ma od niego odwołania.
 17. Czy dowiem się, dlaczego Prezydent odmówił nadania mi obywatelstwa polskiego?
  • Nie, postanowienie Prezydenta nie wymaga uzasadnienia.
 18. Kiedy mogę złożyć kolejny wniosek po odmowie nadania mi obywatelstwa polskiego?
  • W dowolnym terminie
 19. Czy wniosek o nadanie obywatelstwa mogę złożyć, jeżeli nie spełniam warunków do udzielenia zezwolenia na pobyt stały, ani na pobyt rezydenta długoterminowego UE?
  • Możesz złożyć, jeśli masz minimum zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Jeśli przebywasz w ruchu bezwizowym lub na podstawie wizy – wniosek możesz złożyć wyłącznie w polskim konsulacie - w kraju stałego pobytu.
 20. Jak długo trzeba przebywać w Polsce, aby móc złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa?
  • Przepisy tego nie określają. Ważne jest, czy masz minimum zezwolenie na pobyt czasowy.
 21. Informacje dot. obsługi ws. obywatelstwa w ogólnych.

Bezpieczna przystań

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 10:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.07.2019 - 11:06