Doskonalenie zawodowe

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
 2. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;  
 3. wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;  
 4. spełnia następujące wymagania:  
  1. ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
  2. ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, lub  
  3. posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, lub  
  4. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2016 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. 2016 poz. 65).  

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.

Dyspozytorem medycznym może być osoba, która:  

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  
 2. posiada wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego,  
 3. przez okres co najmniej 5 lat była zatrudniona przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala.  

Wykonywanie zadań dyspozytora medycznego stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zgodnie z przepisem przejściowym ustawy o PRM, osoba zatrudniona na stanowisku dyspozytora medycznego w dniu 1 stycznia 2007 r., niespełniająca ustawowych wymagań kwalifikacyjnych może pełnić tę funkcję po tym dniu. Osoba ta ma obowiązek doskonalenia zawodowego.  

Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 21.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.01.2020 - 14:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.01.2020 - 14:59