Dyspozytor medyczny

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.1115 z późn. zm.) do doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12-12h ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 z późn. zm.).

Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego.

Aktem prawnym, który reguluje zarówno formy doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, jak również sposób i zakres przedmiotowego doskonalenia zawodowego jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1620).

Doskonalenie zawodowe może być realizowane poprzez:

  1. Kurs doskonalący - realizowany wyłącznie przez podmioty wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego wg programu nauczania, który został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Program kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych zamieszczony jest na stronach internetowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  2. Seminarium - realizowane wg programu nauczania opracowanego przez organizatora kształcenia i zatwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego ze względu na siedzibę organizatora kształcenia. Czas trwania seminarium nie może być krótszy niż 5 godzin zajęć edukacyjnych i powinien być realizowany zgodnie z programem nauczania uwzględniającym zakres wiedzy i umiejętności (§ 8 rozporządzenia);
  3. Samokształcenie - obejmuje:
    • udział w kongresach, zjazdach, konferencjach, sympozjach naukowych lub ćwiczeniach;
    • udział w różnych formach szkoleń organizowanych przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego lub wojewodę – z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia, których ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego.

Doskonalenie zawodowe realizowane jest w trzyletnich okresach rozliczeniowych, zwanych "okresami edukacyjnymi".

Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku,
w którym dysponent jednostki zatrudnił dyspozytora medycznego albo zawarł z nim umowę cywilnoprawną.

Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2008 r.

Dopełnienie przez dyspozytora medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na odbyciu w okresie edukacyjnym jednego kursu doskonalącego i jednego seminarium ora jednej z pozostałych form samokształcenia.

Przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego.

W województwie wielkopolskim karty doskonalenia zawodowego wydawane są na wniosek złożony przez dyspozytora medycznego do Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Potwierdzanie dopełnienia doskonalenia zawodowego przez dyspozytora medycznego

W świetle art. 21a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, cyt.: „Do dnia 31 grudnia 2020 r. do doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych przepisy artykułu 12-12h ustawy zmienionej w art. 1 stosuje się odpowiednio.”

Mając na uwadze powyższe dyspozytor medyczny po zakończeniu okresu edukacyjnego przekazuje wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania KARTĘ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO celem potwierdzenia przez wojewodę dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Nie dotyczy osób, którym okres edukacyjny skończył się w 2017 roku i wcześniej.

Karta doskonalenia zawodowego wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 15.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.11.2017 - 08:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.05.2019 - 14:49