Dodatek do ciepła

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw , która weszła w życie 20 września 2022 r. ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła.

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału, na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzony zostały m. in. następujące rozwiązania w formie finansowej:

 • Rekompensata dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła przysługująca przedsiębiorstwu energetycznemu – wniosek składany jest do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu uprawnionego - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych będących odbiorcami źródeł ciepła – wniosek składany jest składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
 • Dodatek dla podmiotów wrażliwych – wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Obowiązek przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania rekompensat/dodatku spoczywa na właściwym wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

Adres email do korespondencji pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z gminami: dodatki_cieplo@poznan.uw.gov.pl

Linki do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

Ważne informacje dla gminy:

 1. Gmina zobowiązana jest do odpowiedniego wyodrębnienia/znakowania otrzymanych środków finansowych na rekompensaty i dodatki uwzględniającego źródło przeznaczenia.
 2. Zapotrzebowanie zbierane jest przez wojewodę wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej i winno zostać podpisane elektronicznie w CAS przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną.

Przepisy prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą (Dz.U. 2022 poz. 1977)
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. 2022 poz. 1976).
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku zsytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1975)
 5. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. 2022 poz. 1974)
 6. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1975)
Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 06.10.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.10.2022 - 13:31
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.10.2022 - 13:32