Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu nr ref. 59/13

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny Urzędu

poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:

Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu nr ref. 59/13

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, ewidencji jednostek systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne”, rejestru zatwierdzonych przez Wojewodę kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z powoływaniem i działalnością konsultantów wojewódzkich oraz przedstawicieli Wojewody w radach społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, uczestniczenie w realizacji zadań Wojewódzkiego planu działań na wypadek wystąpienia epidemii oraz zlecanie przeprowadzania kontroli przez konsultantów wojewódzkich
 • nadzorowanie realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
 • nadzorowanie realizacji zadań z zakresu kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • nadzorowanie realizacji zadań wynikających ze statystyki publicznej w zakresie ochrony zdrowia
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z edukacją kadr medycznych
 • nadzorowanie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, w tym kontroli zaplanowanych do realizacji w województwie wielkopolskim programów promocji zdrowia i realizacji założeń polityki zdrowotnej państwa
 • nadzorowanie realizacji zadań wynikających z organizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem
 • podejmowanie decyzji organizacyjnych oraz podpisywanie pism w sprawach wynikających z zakresu działania podległego Oddziału
 • monitorowanie przygotowania opracowań przygotowywanych na podstawie zebranych przez podległy Oddział danych, przesyłanych do innych organów

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • organizacja pracy i kontrola realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia w województwie wielkopolskim, ze statystyki medycznej w zakresie ochrony zdrowia, edukacji kadr medycznych oraz organizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, zadań związanych z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, ewidencji jednostek systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne”, rejestru zatwierdzonych przez Wojewodę kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, z powoływaniem i działalnością konsultantów wojewódzkich oraz przedstawicieli Wojewody w radach społecznych oraz z kontrolą podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie oddziału, z koniecznością kontaktów z kierownictwem wydziału w siedzibie urzędu
 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych, wymagających często nieszablonowego podejścia, wymagana komunikatywność

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy znajduje się na trzecim piętrze budynku biurowego
 • praca przy monitorze ekranowym średnio powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, zewnętrzny dźwig osobowy tylko do poziomu parteru
 • klatka schodowa dwubiegowa, o normatywnej ilości stopni z poręczami
 • budynek nie jest wyposażony jest w windy osobowe
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
 • w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • posiadanie kompetencji kierowniczych
 • posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy, w tym co najmniej rocznego na stanowisku kierowniczym lub dwuletniego na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, przepisów regulujących zasady funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów dotyczących finansów publicznych i zamówień publicznych
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony zdrowia oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • umiejętność zarządzania ludźmi, motywowania, podejmowania decyzji
 • komunikatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, planowania i myślenia strategicznego

p o ż ą d a n e

 • wykształcenie wyższe w obszarze ochrony zdrowia
 • roczny staż pracy na stanowisku w administracji publicznej w zakresie polityki społecznej lub jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia
 • specjalizacja z zakresu ochrony zdrowia
 • znajomość co najmniej jednego języka spośród języków wymaganych przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej na poziomie B2
 • asertywność, odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
 • oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 • test wiedzy oraz test kompetencji kierowniczych
 • rozmowa kwalifikacyjna

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:

17-01-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 59/13
lub osobiście w Sekretariacie Dyrektora Generalnego Urzędu, bud. A, pok. 369 z podaniem w ofercie nr ref. 59/13

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty można składać w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki godz. 8.00-16.00 oraz od wtorku do piątku godz. 8.15-15.15.
Na kopercie należy dopisać "OFERTA PRACY NR REF. 59/13".

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną komisyjnie zniszczone o ile kandydaci w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru nie dokonają ich odbioru.

Osoba wskazana do zatrudnienia na wyższym stanowisku w służbie cywilnej przed podjęciem pracy będzie zobowiązana do złożenia oświadczeń w zakresie o którym mowa w art. 78 ust. 4-6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Zatrudnienie od 1 kwietnia 2014 r.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 19.12.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07