Specjalisty/starszego specjalisty do spraw Skarbu Państwa i Nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 183/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalisty/starszego specjalisty

do spraw Skarbu Państwa i Nieruchomości
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Poznaniu- Delegatura w Kaliszu nr ref. 183/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• gromadzenie materiałów dowodowych niezbędnych do wydania postanowienia stwierdzającego uprawnienia do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia zabużańskiego,
• prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi,
• przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw

Wykształcenie:

  • średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, o księgach wieczystych i hipotece,
• umiejętność pracy z klientem zewnętrznym,
• radzenie sobie ze stresem,
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność obsługi komputera (Word, Lex)
• 3 lata pracy w administracji w przypadku średniego wykształcenia lub 6 miesięcy pracy w przypadku wyższego wykształcenia

Wymagania pożądane:
• obsługa programu mienie pozostawione

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 09-10-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 183/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 183/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 29.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07