Specjalista do spraw kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu – Delegatura w Koninie nr ref. 57/13

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista do spraw kontroli
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu – Delegatura w Koninie nr ref. 57/13

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Al. 1 Maja 7
62-510 Konin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • kontrola zaplanowanych do realizacji w województwie wielkopolskim programów promocji zdrowia oraz realizacji założeń polityki zdrowotnej państwa w zakresie Narodowego Programu Zdrowia
 • sprawowanie monitoringu w zakresie realizacji opieki nad kobietą i populacją wieku rozwojowego
 • udział w prowadzeniu badań w zakresie oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie delegatury, jak również na terenie województwa objętym zakresem działania delegatury podczas kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podmiotów realizujących zadania opieki nad matką i dzieckiem, jak również miejsca odbywania stażu na określone specjalizacje pracowników medycznych
 • zagrożenia biologiczne typowe, szczególnie podczas kontroli jednostek szpitalnych i laboratoriów
 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych wymagających często nieszablonowego podejścia, wymagana komunikatywność

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego
 • praca przy monitorze ekranowym średnio powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum zlokalizowanym w piwnicy lub na parterze
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
 • klatka schodowa dwubiegowa, o normatywnej ilości stopni z poręczami
 • budynek jest wyposażony w windę osobową
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 80 cm
 • w budynku pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich zlokalizowane jest tylko na parterze, na pozostałych poziomach nie są przystosowane

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie medyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach związanych z ochroną zdrowia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw i rozporządzeń: ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
  • kreatywność
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • obsługa urządzeń biurowych oraz komputera (pakiet Microsoft Office)
 • łatwość w komunikacji
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

17-01-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 57/13

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 57/13

Inne informacje:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW (https://www.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacyc...)
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400 zł
Zatrudnienie od 1 kwietnia 2014 r.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 19.12.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07