Referenta prawnego do spraw rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości nr ref. 181/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta prawnego

do spraw rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości nr ref. 181/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie spraw z zakresu potwierdzania prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
• prowadzenie spraw z zakresu reformy rolnej, w celu wydania decyzji administracyjnej,
• udzielanie zainteresowanym ustnych i pisemnych informacji co do prawnych możliwości załatwienia spraw reprywatyzacyjnych w celu zapewnienia zainteresowanym realizacji ich uprawnień,
• prowadzenie spraw z zakresu własności rolnej Skarbu Państwa w celu wydania decyzji administracyjnej,
• prowadzenie spraw w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych dot. przejęcia nieruchomości rolnych z różnych tytułów na rzecz Skarbu Państwa

Wykształcenie:

  • wyższe prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:
• znajomość aktów prawnych z przedmiotowego zakresu,
• obsługa komputera (pakiet MS Office)
• minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

Wymagania pożądane:
• umiejętna współpraca z klientem zewnętrznym,
• umiejętna komunikacja i dobra organizacja pracy,
• radzenie sobie ze stresem,
• asertywność,
• obsługa programu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 06-10-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 181/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 181/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 25.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07