Od inspektora wojewódzkiego do starszego inspektora wojewódzkiego ds. kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 217/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora wojewódzkiego do starszego inspektora wojewódzkiego

ds. kontroli finansowej
w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 217/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przeprowadzanie kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa
• dokonywanie w sposób obiektywny kontroli oraz rzetelne ich dokumentowanie
• sporządzanie dokumentacji określonej w procedurach kontrolnych
• rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołu kontroli
• dokonywanie oceny odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne

Wykształcenie:

  • wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:
• umiejętność właściwego formułowania ustaleń z dokonanych kontroli
• umiejętność interpretowania danych pochodzących z dokumentów i sprawozdań
• dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej
• znajomość finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zasad udzielania zamówień publicznych, wydatkowania środków pochodzących z budżetu państwa
• umiejętność rozwiązywania problemów
• dobra organizacja pracy
• umiejętność obsługi komputera (MS Office)

Wymagania pożądane:
• rok doświadczenia na stanowisku ds. kontroli

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 02-12-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 217/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 217/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 20.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07