Inspektora do spraw kadr w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 145/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora

do spraw kadr
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 145/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• analiza plików KEDU przesłanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod kątem zaistniałych błędów, korekta przysłanych dokumentów oraz wysyłka korekt do ZUS-u
• przygotowywanie skierowań na okresowe badania lekarskie
• wystawianie legitymacji ubezpieczeniowych pracowniczych i rodzinnych oraz legitymacji służbowych
• prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników
• wystawianie świadectw pracy

Wykształcenie:

  • średnie ekonomiczne lub wyższe

Wymagania konieczne:
• znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
• znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
• dobra znajomość programów Word i Excel
• znajomość obsługi systemu Płatnik
• umiejętność pracy w zespole
• bardzo dobra organizacja pracy własnej
• radzenie sobie ze stresem
• doświadczenie zawodowe na stanowisku kadrowym

Wymagania pożądane:
• znajomość kodeksu etyki
• umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
• znajomość ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
• doświadczenie zawodowe na stanowisku kadrowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 28-07-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 145/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 145/08

Inne informacje:
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 18.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07