Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2017 r. o zebraniu pełnego materiału dowodowego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz ...

... Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego – Rawicz od km 59,693 do km 64,440, województwo wielkopolskie, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 451/1 o pow. 0,0117 ha, arkusz mapy 1, obręb Folwark, gmina Rawicz – obszar wiejski, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 5 października 2017 r. do dnia 19 paździenika 2017 r.

Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 04.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.10.2017 - 00:00