Wolontariat

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć

w Wydziale Spraw Cudzoziemców
Plac Wolności 17
poniedziałek 9:30-18:00
wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę F – złożenie wniosku

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

w jednej z delegatur urzędu:

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile 

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej (nie dotyczy to wniosków o przedłużenie wizy, które muszą być złożone osobiście) pocztą na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
Plac Wolności 17
61-739 Poznań

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Pamiętaj by we wniosku podać nam swój adres mailowy!

Następnie zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa celem pobrania odcisków palców.

Do osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców należy zgłosić się z wezwaniem oraz okazać je osobie obsługującej. Powyższe umożliwi dokonanie pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku oraz umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

Wizytę w celu uzupełnienia odcisków palców możesz zarezerwować poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę H – złożenie odcisków palców.

Kiedy muszę złożyć wniosek?

Wniosek musisz złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące i jeżeli celem Twojego pobytu jest udział w programie wolontariatu europejskiego u organizatora wolontariatu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (lista aktualnych organizatorów wolontariatu jest zamieszczana w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Jeżeli zawnioskujesz o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, Twój pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

Jakie dokumenty muszę złożyć:

 1. Wniosek  wypełniony zgodnie z pouczeniem w 1 egzemplarzu. Wniosek można również pobrać w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Plac Wolności 17.
 2. Wypełniony i czytelnie podpisany przez Wnioskodawcę załącznik określony rozporządzeniem;
 3. Cztery  fotografie:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle,
 • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (wzór oświadczenia do pobrania).

 1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Uwaga: do wydania zezwolenia niezbędne będą również dokumenty potwierdzające okoliczności, które wskazano we wniosku.

Jak wypełnić wniosek?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się na 8 i 9 stronie wniosku.

Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pamiętaj, aby:

 • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 • jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie w uzasadnieniu;
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
 • w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków wskazać, iż postępowanie pozostaje w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
 • w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nie przyjętych mandatów karnych)
 • dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim.

Czy poza załącznikami, które złożyłem z wnioskiem będą wymagane inne dokumenty?

Do wydania decyzji pozytywnej niezbędne będą także:

 1. pisemna umowa o udziale w wolontariacie zawarta pomiędzy wolontariuszem a organizatorem wolontariatu zgodna z formą wskazaną w art. 157g ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach;
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa),
 3. dokumenty potwierdzające, że masz zapewnione miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych  na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów udziału w wolontariacie, wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,  tj. 
  • czek podróżny,
  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
  • zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
  • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Minimalna kwota środków, jaką musisz dysponować na pokrycie kosztów utrzymania to 701zł na każdy miesiąc pobytu przez cały okres Twojego pobytu w Polsce ze względu na udział w wolontariacie. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po 528zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Dodatkowo musisz dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów zamieszkania, które obejmują wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków i odpadów.

Należy przy tym pamiętać, że zezwolenia udziela się na okres niezbędny do realizacji umowy na podstawie której będzie się odbywać wolontariat, nie dłuższy jednak niż 1 rok.

Ponadto musisz posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybyłaś/-eś do Polski, nie mniejsze jednak niż:

 • 200zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
 • 500zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
 • 2500zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej
 • albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny pozostającymi na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać dla każdego członka rodziny bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej nie mniejsze niż te, o których mowa wyżej.

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

FAQ – wolontariusze

 1. Czym jest wolontariat?
  Wolontariatem jest praca wykonywana w ramach programu wolontariatu europejskiego bez wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu kosztów i kieszonkowego.
 2. Na jaki okres mogę otrzymać zezwolenie ze względu na udział w wolontariacie?
  Zezwolenia udziela się na okres niezbędny do realizacji umowy, na podstawie której będzie się odbywać wolontariat, nie dłuższy jednak niż 1 rok.
 3. Jak długo będę musiał czekać, aby otrzymać zezwolenie ze względu na udział w wolontariacie?
  Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty powinna być wydana w ciągu 60 dni. Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do czasu uzupełnienia kompletu dokumentów.
 4. Gdzie mogę sprawdzić, czy wybrany przeze mnie organizator wolontariatu jest uprawniony do organizacji wolontariatu dla Cudzoziemców?
  Lista aktualnych organizatorów wolontariatu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 5. Jakie informacje powinny być zawarte w umowie o odbycie wolontariatu?
  W umowie o odbycie wolontariatu powinny być zawarte następujące elementy:
  • opis wolontariatu;
  • czas trwania wolontariatu;
  • warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu;
  • godziny wykonywania świadczeń;
  • środki na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania Cudzoziemca i minimalną kwotę kieszonkowego otrzymywanego przez Cudzoziemca;
  • szkolenia Cudzoziemca, które są niezbędne do wykonywania świadczeń.
 6. Zakończyłem wolontariat, ale nadal mam ważną kartę pobytu – czy mogę zostać w Polsce?
  Twoim obowiązkiem jest poinformować wojewodę o zakończeniu wolontariatu, wówczas zostanie wszczęta procedura cofnięcia Twojego zezwolenia. W Polsce będziesz mógł zostać jeszcze 30 dni po otrzymaniu decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt. Jeżeli chcesz zostać w Polsce a Twoja wiza jest już nieważna, złóż niezwłocznie nowy wniosek na pobyt czasowy zgodny z celem pobytu – wtedy zostanie on złożony podczas legalnego pobytu na terytorium Polski.
Autor: Anna Pawlak
Data utworzenia: 06.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.05.2019 - 10:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.07.2019 - 10:37